pexels-luis-quintero-2774556.jpg

Cynhaldedd Flynyddol ColegauCymru 2023
Cwestiynau Cyffredin

 

 

Prif Noddwr y Gynhadledd

 

* MAE COFRESTRU AR-LEIN AR AGOR *
 

Beth yw dyddiad a lleoliad Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2023? 

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru ddydd Iau 12 Hydref 2023. Lleoliad y gynhadledd yw Gwesty'r Hilton, Caerdydd

Beth yw oriau agor y digwyddiad? 

 • Arddangoswyr i sefydlu rhwng 7.00yb - 7.45yb
 • Cofrestru, cyfle i fynychu’r gofod arddangos a lluniaeth o 8.00yb 
 • Cynhadledd yn cychwyn am 9.00yb 
 • Daw'r gynhadledd i ben am 4.15yh 

Cofrestru 

Sut ydw i'n cofrestru? 

Mae angen i chi cofrestru’ch lle ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chofrestru nad ydynt yn cael eu hateb ar y dudalen hon, yna cysylltwch Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk

Faint mae'n ei gostio i fynychu? 

Mae prisiau’r gynhadledd i’w gweld ar Ffurflen Cofrestru Ar-Lein Eventbrite

Pa ddulliau talu a dderbynnir? 

Rydym yn derbyn taliad trwy gerdyn credyd, cerdyn debyd neu drosglwyddiad BACs. Sylwch mai dim ond ar ôl i anfoneb gael ei hanfon y gellir derbyn trosglwyddiadau BACs. Darperir anfonebau unwaith y bydd y cofrestriad wedi'i gwblhau a'i gynnwys yn yr e-bost cadarnhau. Gellir gwneud taliadau cerdyn credyd drwy'r dudalen cofrestru ar-lein ar adeg archebu. Os oes gennych unrhyw broblem gyda’ch taliad, cysylltwch Gill.Barclay@ColegauCymru.ac.uk

A allaf newid fy archeb?

Os oes angen i chi newid eich archeb ar ôl i chi gofrestru, gwnewch hynny'n uniongyrchol drwy'r ddolen sydd wedi'i chynnwys yn eich e-bost cadarnhau. 

A gaf i gofrestru mwy nag un person o fy sefydliad? 

Gallwch gofrestru cymaint o gydweithwyr ag y dymunwch. 

A gaf i ddod â gwestai ychwanegol? 

Gall unrhyw un fynychu'r Gynhadledd fel cynrychiolydd sy'n talu ffi. Fodd bynnag, nid yw ColegauCymru yn darparu tocynnau am ddim i gynrychiolwyr.
Os oes gennych chi anghenion ychwanegol, ac angen rhywun i ddod gyda chi, cysylltwch â Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk

Pryd fyddaf yn derbyn cadarnhad o'm cofrestriad? 

Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau o fewn ychydig oriau o gyflwyno'ch cofrestriad. Bydd yr e-bost cadarnhau yn cael ei anfon i gyfeiriad e-bost y cyswllt cofrestru a roesoch, a bydd angen wedyn ei anfon ymlaen at fynychwyr ychwanegol yn yr archeb grŵp, os yw'n briodol. Os nad ydych wedi derbyn cadarnhad ar ôl 24 awr, cysylltwch Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk

Newidiadau i'ch cofrestriad  

Beth os bydd angen i mi ganslo fy mhresenoldeb? 

Mae'r cofrestriad ar-lein yn gytundeb cyfreithiol rhwymol ac felly rydym yn argymell eich bod yn cofrestru dim ond unwaith y byddwch yn sicr o'ch presenoldeb. Gwybodaeth bellach ar ganslo isod. 

Beth yw telerau ac amodau cofrestru? 

Mae ColegauCymru yn cadw’r hawl i ganslo neu newid amseriadau’r Gynhadledd a’r sesiynau gweithdy ar unrhyw adeg hyd at amser cychwyn penodedig y Gynhadledd. 

Os hoffech ganslo eich presenoldeb yn y Gynhadledd, gwnewch hynny'n uniongyrchol trwy'r ddolen sydd wedi'i chynnwys yn eich e-bost cadarnhau. 

Os byddwch yn canslo eich archeb, bydd ColegauCymru yn ad-dalu i chi ganran o ffi’r Gynhadledd a dalwyd, fel tâl gweinyddol, ar y sail a ganlyn: 

 1. Os derbynnir yr hysbysiad canslo ar neu cyn dydd Iau 28 Medi 2023, byddwn yn ad-dalu 100% o ffi’r digwyddiad, heb gynnwys costau Eventbrite.
   
 2. Os derbynnir yr hysbysiad canslo ar neu ar ôl dydd Gwener 29 Medi 2023, ni fydd modd cynnig ad-daliad.
   
 3. Os na all y Gynhadledd bersonol yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd, fynd yn ei blaen oherwydd canllawiau’r llywodraeth ynghylch Covid-19, bydd y digwyddiad yn cael ei newid i ddigwyddiad ar-lein/rhithwir. Os bydd hyn yn digwydd, bydd eich archeb yn parhau'n ddilys a byddwch yn cael mynediad i'r digwyddiad trwy blatfform ar-lein. Ni roddir ad-daliad oni bai bod yr hysbysiad canslo yn cael ei dderbyn ar neu cyn dydd Iau 28 Medi 2023, yn unol â’r telerau ac amodau hyn. Bydd unrhyw newidiadau i’r Gynhadledd sy’n ymwneud â Covid-19 yn unol â chanllawiau’r llywodraeth ar adeg y digwyddiad a bydd y rhai sy’n bresennol yn cael rhybudd pan fydd ar gael. 

A yw'n bosibl gwneud newidiadau i bwy sy’n mynychu? 

Gellir newid yr enwau o bwy sy’n mynychu’r gynhadledd drwy’r wefan gofrestru ar-lein, cyn y digwyddiad ac ar yr amod bod y dirprwy arfaethedig yn dod o’r un coleg/sefydliad â’r cynrychiolydd gwreiddiol. 

Sut mae gwneud dewisiadau ar gyfer y sesiynau grŵp? 

Gellir dewis opsiynau’r sesiynau grŵp fel rhan o'r broses gofrestru. 

Cyn y gynhadledd 

Ble gallaf ddod o hyd i'r agenda?

Mae Agenda’r Gynhadledd i’w gweld ar dudalen we’r Gynhadledd.

Pryd fyddaf yn derbyn fy ngwybodaeth derfynol? 

Anfonir gwybodaeth derfynol 10 diwrnod cyn y Gynhadledd. Os nad ydych wedi derbyn manylion wythnos cyn y digwyddiad, cysylltwch Rachel.Rimanti@ColegauCymru.co.uk. Ni ellir dal ColegauCymru yn gyfrifol am ddiffyg gwybodaeth. 

Pryd fyddaf yn derbyn fy mathodyn enw? 

Wrth gyrraedd Gwesty’r Hilton, Caerdydd, byddwch yn gallu llofnodi i mewn a chasglu eich bathodyn enw wrth y ddesg gofrestru ddynodedig. 

Yn ystod y Gynhadledd

A oes mynediad i'r rhyngrwyd ar gael yn y Gynhadledd? 

Bydd mynediad Wi-Fi am ddim yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd. 

Beth yw'r cod gwisg? 

Gwisg busnes yw'r cod gwisg ar gyfer y Gynhadledd.

Mae gen i anghenion ychwanegol/dietegol 

Gallwch nodi unrhyw anghenion ychwanegol neu ofynion dietegol sydd gennych ar y ffurflen archebu ar-lein.

Teithio a Chyfleusterau Parcio 

Lle bo modd, gofynnwn i chi ystyried teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus neu rannu car. 

Gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus: Bws Caerdydd | National Rail 

Mae NCP y Brodyr Llwydion Caerdydd y pellter byr o Westy'r Hilton, Caerdydd. Ceir manylion am gofrestru ymlaen llaw ar wefan NCP

Yn dilyn y Gynhadledd 

A allaf gael copïau o'r deunyddiau a gyflwynwyd yn y Gynhadledd? 

Bydd rhai cyflwyniadau ar gael ar-lein yn dilyn y Gynhadledd.

Nawdd 

Sut mae noddi neu arddangos yn y digwyddiad? 

I gael rhagor o wybodaeth am nawdd a chyfleoedd arddangos, cysylltwch Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk 

Unrhyw gwestiynau eraill 

 phwy y gallaf gysylltu os oes gennyf gwestiynau ychwanegol am y Gynhadledd? 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.