Faceless students in college grounds.jpg

Llywio dyfroedd digymar

Addysg bellach yn gweithio gyda'i gilydd mewn blwyddyn ddigynsail a heriol

Adroddiad Effaith ColegauCymru
Awst 2019 – Gorffennaf 2020

Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn DaviesAr ddechrau blwyddyn academaidd 2019/20, ni fyddai unrhyw un wedi gallu rhagweld yr aflonyddwch a fyddai’n digwydd yn fuan a’r heriau y byddai colegau, staff a dysgwyr yn eu hwynebu.

Ar ôl gorffen y trafodaethau llwyddiannus ar gyflog, roedd symudedd rhyngwladol, digwyddiadau Lles Actif a rhaglenni fel Cymraeg Gwaith Addysg Bellach ar y gweill ar ddechrau'r ail dymor. Fodd bynnag, erbyn canol mis Mawrth 2020, daeth y flaenoriaeth i'r elusen i gefnogi aelodau gyda'r her o ddod ag addysgu wyneb yn wyneb i ben ar unwaith, gan nodi'r gefnogaeth ariannol oedd yn ofynnol i symud i ddarpariaeth ar-lein ac yna addasu trefniadau asesiadau a nodi'r lliniaru oedd yn ofynnol yn sgil colli addysgu a chyfarwyddyd gwerthfawr yn ogystal â gweithgareddau cwricwla ychwanegol. Roedd yr ymateb ar draws y sector a ddilynodd yn dystiolaeth o ymrwymiad colegau, undebau llafur a Llywodraeth Cymru i addysg bellach, ac mae'n parhau i fod felly.

Wrth i'r Pandemig ddatblygu, roedd ColegauCymru hefyd yn gosod y sylfaen ar gyfer set beiddgar ac uchelgeisiol o argymhellion polisi a fyddai'n cael eu lansio’r flwyddyn ganlynol ac yn ymateb i'r cwricwlwm newydd sydd ar ddod a’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY). Roedd heriau hir sefydlog, megis sicrhau gwell cefnogaeth iechyd meddwl a lles, a gosod y sylfaen ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, yn dal i gael eu trafod, eu trafod a'u craffu ym Mhwyllgorau'r Senedd. Er bod Covid19 yn unrhyw beth ond, i'r Tîm Polisi, roedd yn achos busnes fel arfer.

Ar ôl ailddiffinio ac amlinellu’r berthynas rhwng Fforwm y Penaethiaid yn ddiweddar, ei is-grwpiau fel y Grŵp Cwricwlwm ac Ansawdd, byddai gallu aelodau i ddod ynghyd i drafod, rhannu pryderon a chynllunio’n strategol yn dod i’w ran ei hun. Rôl y Bwrdd fyddai craffu ar y risgiau ariannol a gweithredol i'r elusen gyda'r Fforwm yn gallu canolbwyntio ar y busnes craidd o ddarparu addysg bellach yn yr amgylchiadau mwyaf heriol. Yn hyn o beth, rhaid i'm diolch fel Prif Weithredwr fynd at Dafydd Evans a Guy Lacey am eu cefnogaeth gyson i staff, swyddogion a chynrychiolwyr y sefydliad am eu parodrwydd i weithio gyda ColegauCymru yn y cyfnodau rhyfeddaf. Yn anad dim, fodd bynnag, mae fy niolch ac edmygedd i bob aelod unigol o staff a chontractwr sydd wedi ein galluogi i ddarparu'r effaith y mae'r adroddiad hwn yn ei nodi.

Iestyn Davies
Prif Weithredwr ColegauCymru

Adroddiad Effaith ColegauCymru
Awst 2019 – Gorffennaf 2020

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.