pexels-roberto-nickson-2609463.jpg

Mae ColegauCymru yn arwain ar ddarparu cyfleoedd datblygu ar gyfer dysgwyr a staff drwy gynllun Erasmus+ a Chynllun Turing. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i lunio'r Rhaglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol i weddu i anghenion dysgwyr addysg bellach.

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â chymryd rhan yn Rhaglen Erasmus+ ar gyfer y cyfnod 2021 - 2027, ym mis Mawrth 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Raglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol i Gymru.

Bydd y cynllun newydd yn rhedeg rhwng 2022 a 2026 a bydd buddsoddiad o £65m yn ei gefnogi.

Mae ColegauCymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Rhaglen fel ei bod yn gweddu i anghenion colegau addysg bellach yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn genedl allblyg, sy'n croesawu'r rhai sy'n dod i astudio neu weithio yma, ac yn croesawu partneriaethau o bob rhan o Ewrop a'r byd. Maent yn cydnabod bod myfyrwyr a staff yn llysgenhadon hanfodol sy'n hyrwyddo'r neges honno dramor, ac mae eu haddysg a'u hymwybyddiaeth ddiwylliannol yn elwa mewn sawl ffordd o ganlyniad i dreulio amser dramor - yn yr un modd ag y mae ein darparwyr addysg yn elwa ar y profiad o ddarparu addysg i fyfyrwyr a staff sy'n ymweld â Chymru i astudio addysgu.

Bydd y Rhaglen yn creu ystod eang o gyfleoedd cyfnewid addysgol rhyngwladol sy’n cynnwys y gallu i symud yn gorfforol a phartneriaethau strategol. Bydd pwyslais cryf ar gefnogi pob lleoliad addysgol gan gynnwys sefydliadau gwaith ieuenctid ac addysg oedolion. Un o egwyddorion sylfaenol y Rhaglen fydd dwyochredd rhwng sefydliadau Cymru a'r rhai tramor, yn Ewrop a thu hwnt.

Bydd symudedd a chyfnewid rhyngwladol yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod cydweithredu â sefydliadau ledled Ewrop a thu hwnt yn gallu parhau a ffynnu er gwaethaf effaith niweidiol Brexit yn ystod blynyddoedd diwethaf, penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â chymryd rhan yn Erasmus+, a Phandemig Covid19.

Mae treulio amser yn astudio, gwirfoddoli neu ar leoliadau gwaith dramor yn ehangu gorwelion, yn ehangu sgiliau allweddol ac yn dod â buddion i gymunedau a sefydliadau yma yng Nghymru. Anogir ColegauCymru y gall pobl ifanc o bob cefndir elwa o'r cyfleoedd hyn. Gyda'r Rhaglen hon, mae Cymru yn buddsoddi mewn dyfodol cryf, rhyngwladol a llewyrchus i bob person ifanc.

“Rydyn ni'n falch o groesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw. Mae gwerth rhaglenni cyfnewidfa rhyngwladol wedi bod yn hysbys ers tro yn y sector addysg bellach, gan ddarparu cyfleoedd i ehangu gorwelion y cyfranogwyr sydd, yn ei dro, yn cael effaith gadarnhaol ar unigolion, colegau a'r gymuned ehangach. Bydd y sicrwydd hwn hefyd yn ein galluogi i gynnal ac adeiladu ar ein perthynas â phartneriaid tramor.”

Guy Lacey, Cadeirydd ColegauCymru

Gwybodaeth Bellach

Rhaglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru
Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol i Gymru ar gyfer Dysgu
Mawrth 2021

Cysylltwch
Ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ac Ewropeaidd Siân Holleran sydd yn arwain gwaith Rhaglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru ar ran ColegauCymru. Cysylltwch am fwy o wybodaeth: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Tudalennau cysylltiedig

Cynllun Turing Erasmus+

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.