Bwrdd yr Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol ar y cyd am lwyddiant hirdymor yr elusen. Gwaith y Bwrdd yw penderfynu ar amcanion strategol y sefydliad, monitro perfformiad y rheolwyr yn unol â’r amcanion strategol hynny, sicrhau trefniadau llywodraethu da, asesu parodrwydd y sefydliad i gymryd risg, a sicrhau bod trefniadau cadarn yn bodoli i herio gwybodaeth a gwneud penderfyniadau doeth am berfformiad a hyfywedd yr elusen.

Yn dilyn adolygiad strategol o ColegauCymru, cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol ar 18 Gorffennaf 2017. Yn y cyfarfod hwnnw, cymeradwyodd yr Aelodau newidiadau i strwythur cyfansoddiadol yr elusen ac i’w dogfen lywodraethu, a daeth y rhain i fod ar 1 Awst 2017.

Roedd y newidiadau'n golygu creu strwythur grŵp cynrychioladol newydd o fewn yr elusen, ac i hwnnw ei gylch gorchwyl ei hun sy’n canolbwyntio ar bolisïau a materion sy’n effeithio ar y sector addysg ôl-orfodol. Fforwm y Prif Weithredwyr/Penaethiaid yw’r enw ar hwn. O dan yr Erthyglau Cymdeithasu diwygiedig, penodir Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd Fforwm y Prif Weithredwyr/Penaethiaid yn Gadeirydd a Dirprwy Gadeirydd Bwrdd newydd yr elusen. Ar y Bwrdd, bydd lleiafswm o bump Ymddiriedolwr ac uchafswm o chwech. Gellir penodi hyd at ddau o Gadeiryddion Byrddau Llywodraethu ac uchafswm o ddau weithiwr proffesiynol allanol yn Ymddiriedolwyr. Bydd y Cadeirydd a’r Dirprwy Gadeirydd yn gwasanaethu am ddwy flynedd sy’n cydredeg, tra gall yr Ymddiriedolwyr eraill wasanaethu am dair blynedd i ddechrau, gyda’r opsiwn i geisio cael eu hailbenodi am dymor pellach o dair blynedd.

Ceir dolenni isod i'r dogfennau sy'n berthnasol i'w gwaith. Yn Saesneg yn unig y mae'r rhain ar gael ar hyn o bryd.

 

Dogfennau busnes swyddogol ColegauCymru

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.