Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

pexels-rfstudio-3810795.jpg

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (DRM) yn ddiwrnod byd-eang sy'n dathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae'r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu ar gyfer cyflymu cydraddoldeb rhwng y rhywiau. Gwelir gweithgarwch sylweddol ledled y byd wrth i grwpiau ddod at ei gilydd i ddathlu cyflawniadau menywod a rali dros gydraddoldeb menywod. 

Gyda’n gilydd – mae’r sector addysg bellach yng Nghymru yn credu mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo llwybrau gyrfa a chyfleoedd nad ydynt efallai’n cyd-fynd â stereoteipiau traddodiadol. Ein cenhadaeth yw darparu addysg o ansawdd uchel sy’n creu pobl fedrus a chyflogadwy i bawb ac mae ein rôl fel arweinwyr amrywiaeth yn dangos ein bod wedi ymrwymo i gynhwysiant a gwell rhagolygon i bawb. 

Yng Ngholeg Gwent, mae staff benywaidd ac arweinwyr yn ysbrydoli dysgwyr bob dydd ar draws eu pum campws. Maent yn arbenigwyr yn eu meysydd, gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i'w rhannu o'r diwydiannau y maent wedi gweithio ynddynt. Ac maent hefyd yn paratoi'r ffordd i fenywod ffynnu mewn diwydiannau sydd wedi'u dominyddu gan ddynion yn draddodiadol, gan wneud Coleg Gwent yn lle cefnogol a chynhwysol i astudio. 

Sylweddolodd Alexis Dabee Saltmarsh, sy’n Ddarlithydd Chwaraeon Modur, Peirianneg Awyrenegol a Chyfansawdd ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent, ei bod am addysgu a chefnogi pobl ifanc, gan rannu ei gwybodaeth a’i hangerdd am y newidiadau a’r datblygiadau cyson mewn technoleg ar ôl graddio mewn Dylunio Cynnyrch. 

Mae hi’n dweud:

“y gamp fwyaf yn fy ngyrfa yw cael fy nghydnabod a’m parchu mewn maes sy’n cael ei ddominyddu’n draddodiadol gan ddynion. Fel menyw o leiafrifoedd ethnig yn y diwydiant hwn, rwyf wedi gweld newidiadau sylweddol ac wedi torri’r stigma, gan ddangos y gall menywod fod yn llwyddiannus yn y maes gwaith hwn”. 

Ei chyngor:

"Byddwn yn cynghori unrhyw fenyw sy’n dymuno ymuno â’r diwydiant hwn fel gyrfa i nodi pa lwybr y byddent yn ei fwynhau. Mae llawer o wahanol fathau o swyddi peirianneg ar gael a bydd dilyn y llwybr cywir yn helpu yn y tymor hir. Mae meysydd peirianneg niferus, gyffrous y mae angen eu cydnabod mewn ysgolion, er mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd gwych y gall menywod eu cyflawni mewn disgyblaethau peirianneg.” 

Gall pob un ohonom herio stereoteipiau rhywedd, galw ar wahaniaethu, tynnu sylw at ragfarn, a cheisio cynhwysiant, a chael un llais cyfunol ac unedig sy’n ysgogi newid. O weithredu ar lawr gwlad i fomentwm ar raddfa eang, gallwn groesawu tegwch.  

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.