Ymunwch â'n Tîm

International Benchmarking page Website Banner.png

Ein gweledigaeth yw addysg o'r radd flaenaf i Gymru. Ein cenhadaeth yw dangos gwerth addysg bellach i bob dysgwr, y gymdeithas a'r economi. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n rhanddeiliaid. Ond dim ond gydag ymrwymiad a gwaith caled ein tîm rhagorol o staff y gallwn wneud hyn.

Mae ColegauCymru yn cynnwys tîm bach o unigolion brwdfrydig a medrus ac mae gan y sefydliad brofiad helaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

 

Rydym bellach yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol:

  • Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus
  • Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata
  • Cynorthwyydd Gweithredol (Cyfnod Mamolaeth)
  • 2 x Swydd Ymddiriedolwr
     

Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Dyddiad Cau: 11 Hydref 2021

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â rôl bolisi a materion cyhoeddus cyffrous yn y sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith.

Gan weithio'n agos gyda chydweithwyr yn y Tîm Cyfathrebu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i hyrwyddo budd addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Byddant yn cynrychioli colegau addysg bellach ar lwyfan cenedlaethol, gan weithio'n agos gydag aelodau seneddol yn y Senedd a gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyfarfod a briffio llefarwyr pleidiau gwleidyddol perthnasol ac aelodau Pwyllgorau Senedd allweddol, yn ogystal ag ymgymryd ag ymchwil, dadansoddi (ansoddol a meintiol), ac i helpu i ddatblygu argymhellion polisi cyhoeddus. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio ar ei liwt ei hun yn ogystal â fel rhan o dîm, a bydd ganddo sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i ffurfio perthnasoedd gwaith cadarnhaol.

Ar hyn o bryd mae hwn yn gyfle gweithio gartref yn bennaf ond bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio'n rheolaidd o swyddfeydd ColegauCymru yng Nghaerdydd, felly mae'r gallu i gymudo yma yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd angen parodrwydd i deithio ledled Cymru, yn y DU ac yn rhyngwladol weithiau, a gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol. 

Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus - Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

 

Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata (Cymraeg yn hanfodol)

Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 11 Hydref 2021

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â rôl gyfathrebu a marchnata cyffrous a heriol yn y sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith.

Gan weithio'n agos gyda chydweithwyr Polisi a Materion Cyhoeddus ac adrodd i'r Rheolwr Cyfathrebu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynnal a datblygu llwyfannau marchnata digidol i raddau helaeth i hyrwyddo buddion addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, ac i gyfleu negeseuon allweddol y sefydliad yn glir i'n rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi cydweithwyr ColegauCymru i ddatblygu ein hunaniaeth brand ac ehangu ymwybyddiaeth o bwrpas, gweithgareddau a blaenoriaethau ColegauCymru.

Ar hyn o bryd mae hwn yn gyfle gweithio gartref yn bennaf ond bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio'n rheolaidd o swyddfeydd ColegauCymru yng Nghaerdydd, felly mae'r gallu i gymudo yma yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd angen parodrwydd i deithio ledled Cymru, yn y DU ac yn rhyngwladol weithiau, a gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol.

Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata - Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

 

Cynorthwyydd Gweithredol (Cymraeg yn hanfodol) (Cyfnod Mamolaeth)

Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 11 Hydref 2021

Bydd y Cynorthwyydd Gweithredol yn darparu cefnogaeth broffesiynol ac o ansawdd uchel ar weinyddu busnes mewnol i'r Prif Weithredwr, Clerc y Bwrdd, y Bwrdd, Fforwm y Penaethiaid, is-bwyllgorau a'r Uwch Dîm Rheoli.

Bydd y rôl yn darparu safon uchel o ofal i gwsmeriaid gan ddelio â'r ystod lawn o randdeiliaid, rheoli ymholiadau ffôn ac e-bost, a chyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ddyddiol.

Ar hyn o bryd mae hwn yn gyfle gweithio gartref yn bennaf ond bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio'n rheolaidd o swyddfeydd ColegauCymru yng Nghaerdydd, felly mae'r gallu i gymudo yma yn hanfodol ar gyfer y dyfodol.

Cynorthwyydd Gweithredol - Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

 

2 x Swydd Ymddiriedolwr

Dyddiad Cau: 27 Medi 2021

Mae ColegauCymru yn elusen addysg ôl-16. Credwn fod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o'r radd flaenaf, a ddarperir mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac o fewn sector addysg bellach sy'n cefnogi'r gymuned ehangach, cyflogwyr a'r economi.

Rydym yn falch o fod yn tyfu ac yn arallgyfeirio ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae'r Ymddiriedolwyr yn ein helpu i gyfrif am ddefnyddio tanysgrifiadau elusennol ein haelodau a'r grantiau a gawn gan amrywiaeth o gyllidwyr allanol megis Llywodraethau Cymru a'r DU.

Mae'r Ymddiriedolwyr yn annibynnol ar ein Fforwm Aelodau. Mae'r swyddi gwag presennol yn gofyn i bobl gynrychioli budd ehangach y cyhoedd mewn addysg ôl-16 ochr yn ochr â barn yr aelodau a'u cyrff llywodraethu.
Ar hyn o bryd rydym am recriwtio dau ymddiriedolwr:

  • un sy'n gallu dod â barn corff llywodraethu coleg i'r bwrdd, a 
  • un sy'n gallu rhannu gyda ni safbwynt ehangach dysgwyr, cyflogwyr neu fusnes

Swydd Ymddiriedolwr - Gwybodaeth
Swydd Ymddiriedolwr - Ffurflen Gais
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.