Ymunwch â'n Tîm

pexels-louis-bauer-249360.jpg

Clerc Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Oriau: Oriau rhan-amser hyblyg i’w trafod*
Cyfradd fesul Awr: £28.00 yr awr

Mae ColegauCymru yn elusen addysg sydd yn hyrwyddo buddion cyhoeddus addysg bellach yng Nghymru. Rydym o’r farn bod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o safon fyd-eang, wedi ei chyflwyno mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac mewn sector sydd yn cefnogi’r gymuned ehangach, cyflogwyr a’r economi.  Rydym yn gwneud ymchwil ac yn datblygu polisi ac yn rhoi cymorth ymarferol i’r gymuned addysg bellach. Gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, eu hasiantaethau a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i lunio polisïau sydd yn effeithio ar y sector addysg bellach, eu dysgwyr a’u staff.  Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer addysg bellach yng Nghymru.

Mae’r Clerc yn cynorthwyo ac yn cynghori’r Cadeirydd a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ar bob mater yn ymwneud â Llywodraethu Corfforaethol ac yn sicrhau bod busnes y Bwrdd yn cael ei redeg yn ddidrafferth a’i weinyddu’n effeithiol, yn unol â safonau llywodraethu da, Erthyglau Cymdeithasu’r elusen a chynlluniau a rheolau’r Comisiwn Elusennau.  Mae’r Clerc, trwy gael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i ofynion rheoliadol, yn rhoi cyngor, cymorth a chyfarwyddyd i’r Bwrdd, yn cynnwys materion cyfreithiol fel ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Chwythu’r Chwiban ac yn monitro cyfansoddiad ac ymddygiad cywir y bwrdd, yn unol â’r Erthyglau a Chôd Ymddygiad y Bwrdd.

Gyda chyfrifoldeb dros gynllunio calendr cyfarfodydd ac agendâu’r Bwrdd, mae’r Clerc yn sicrhau bod yr amserlen flynyddol o weithgaredd a blaenoriaethau eraill a nodir yn cael eu cyflawni a bod agendâu, cofnodion drafft a phapurau ategol yn cael eu dosbarthu’n brydlon, gan gysylltu â’r Cynorthwyydd Gweithredol dros Lywodraethu a Rheoli.  Trwy oruchwylio’r fframwaith polisi ar gyfer y sefydliad, mae’r Clerc yn monitro arferion llywodraethu da ar draws yr Elusen a hefyd yn chwarae rôl allweddol yn paratoi’r Adroddiad Blynyddol ar ran y Bwrdd.

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, ag addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth, sydd yn gallu arddangos gwybodaeth ymarferol dda o drefniadau llywodraethu corfforaethol.  Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn rôl debyg ym maes Addysg Bellach neu elusen genedlaethol aelodaeth ‘llais sector’.  Bydd gennych brofiad yn cynllunio amserlenni Bwrdd ac yn meddu ar sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol ac yn rhoi sylw manwl i fanylion.  Fel sefydliad sydd yn cyflwyno ei wasanaethau yn ddwyieithog, bydd gennych safon ragorol o Gymraeg a Saesneg llafar ac ysgrifenedig a’r gallu i gynnal perthynas waith rhagorol gydag ystod o uwch randdeiliaid ar draws Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad DBS uwch.

Y Dyddiad Cau ar gyfer y swydd hon yw 11 Mehefin 2021 am 5.00pm.
Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Mawrth 22 Mehefin 2021.

*Mae hyblygrwydd i bennu oriau ar sail isafswm oriau blynyddol.  Fel arfer, mae tri chyfarfod o’r Bwrdd y flwyddyn, er bod angen hyblygrwydd os bydd cyfarfodydd ychwanegol yn cael eu trefnu.  Rhagwelir, ar gyfartaledd, y bydd angen 1-2 ddiwrnod y mis trwy gydol y flwyddyn academaidd.


Gwybodaeth Bellach

Pecyn Gwybodaeth
Ffurflen Gais

Dyddiad Cau

11 Mehefin 2021
5.00pm

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.