Ymunwch â'n Tîm

International Benchmarking page Website Banner.png

Ein gweledigaeth yw addysg o'r radd flaenaf i Gymru. Ein cenhadaeth yw dangos gwerth addysg bellach i bob dysgwr, y gymdeithas a'r economi. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n rhanddeiliaid. Ond dim ond gydag ymrwymiad a gwaith caled ein tîm rhagorol o staff y gallwn wneud hyn.

Mae ColegauCymru yn cynnwys tîm bach o unigolion brwdfrydig a medrus ac mae gan y sefydliad brofiad helaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer dau swydd: Prif Swyddog Polisi Adnoddau Dynol a Swyddog Cyfathrebu a Marchnata

Prif Swyddog Polisi Adnoddau Dynol

Adrodd i Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus
Contract Llawn amser neu ran amser (lleiafswm 0.6 contract llawn amser), cyfnod penodol i 31 Awst 2023, gyda'r posibilrwydd o ddod yn rôl barhaol
Cyflog £38,457 – £43,366 y flwyddyn (dyfarniad cyflog yn yr arfaeth)
Buddion 37 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 o wyliau cyhoeddus a hyd at 5 diwrnod dewisol, mynediad at gynllun pensiwn buddion diffiniedig (opsiwn LGPS), opsiynau gweithio hyblyg, cynlluniau aberthu cyflog ar gyfer talebau gofal plant, maes parcio am ddim
Lleoliad Cyfuniad o weithio gartref a gwaith swyddfa (Tongwynlais, Caerdydd)
Oriau 37 awr yr wythnos

Amdanom Ni 
ColegauCymru yw llais Addysg Bellach (AB) yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus AB yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i'r gymuned AB. Gan weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, eu hasiantaethau a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i lunio polisïau sy'n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr a'u staff. Ni yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer AB yng Nghymru. 

Prif Ddiben y Rôl 
Mae ColegauCymru yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli buddiannau’r sector addysg bellach yng Nghymru. Mae ColegauCymru yn gweithredu mecanweithiau lle mae colegau addysg bellach yn negodi gydag undebau llafur ar faterion cyflog a gweithlu. 

Mae colegau addysg bellach yn datblygu safbwyntiau cyffredin trwy Fforwm Penaethiaid ColegauCymru a Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Adnoddau Dynol. Yna caiff y rhain eu negodi ag undebau llafur drwy Bwyllgor Negodi Addysg Bellach Cymru (WNCFE), sy’n cynnwys cynrychiolwyr ColegauCymru ac undebau llafur. Mae trafodaethau WNCFE yn destun Cytundeb Cydnabod a Gweithdrefn Genedlaethol rhwng ColegauCymru ac undebau llafur cydnabyddedig. 

Bydd deiliad y swydd yn gweithredu fel ffwlcrwm rhwng mecanweithiau negodi ColegauCymru a’i aelodau. Bydd hyn yn galluogi ColegauCymru i ddeall a chynrychioli buddiannau’r sector addysg bellach yn well. 

Mae’r rôl yn addas ar gyfer gweithiwr proffesiynol AD profiadol neu rywun â chefndir sy'n ymwneud â pholisi a/ymchwil. 

Prif ddiben y rôl yw: 

  • Ymgymryd ag ymchwil ar bolisi ac arfer cyflogaeth. 
  • Cydlynu mecanweithiau a phrosesau sy'n cefnogi swyddogaeth ColegauCymru fel corff negodi.  
  • Cydlynu mewnbynnau a safbwyntiau colegau addysg bellach i drafodaethau ag undebau llafur fel y gall ColegauCymru ddatblygu cynigion cadarn ac amserol sydd â sail dda, addas i’r diben. 
  • Creu, golygu a chynnal dogfennau a drafodwyd ac y cytunwyd arnynt gydag undebau llafur. 

Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Sut i Wneud Cais 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch y Prif Weithredwr Dros Dro, David.Price@ColegauCymru.ac.uk  

Cyflwynwch eich CV, llythyr eglurhaol a Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro drwy e-bost i HR@colegaucymru.ac.uk   

Dyddiad Cau Ceisiadau: Dydd Llun 10 Hydref 2022 
Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar os byddwn yn derbyn digon o geisiadau ar gyfer y rôl. Felly, os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl. 

Dyddiad Cyfweliadau: I'w gadarnhau. 

---

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata 

Math o Gontract Llawn amser, parhaol (Ystyrir rhannu swydd) 
Yn Adrodd i Rheolwr Cyfathrebu 
Cyflog £25,612 - £28,756, codiad cyflog yn yr arfaeth, pro rata 
Lleoliad Cyfuniad o swyddfa (Caerdydd) a gweithio gartref 
Dyddiad Cau Dydd Llun 10 Hydref 2022 

Trosolwg o'r Rôl 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â rôl gyfathrebu a marchnata cyffrous a heriol yn y sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. 

Gan weithio'n agos gyda chydweithwyr Polisi a Materion Cyhoeddus ac adrodd i'r Rheolwr Cyfathrebu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynnal a datblygu llwyfannau marchnata digidol i raddau helaeth i hyrwyddo buddion addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, ac i gyfleu negeseuon allweddol y sefydliad yn glir i'n rhanddeiliaid mewnol ac allanol. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi cydweithwyr ColegauCymru i ddatblygu ein hunaniaeth brand ac ehangu ymwybyddiaeth o bwrpas, gweithgareddau a blaenoriaethau ColegauCymru. 

Ar hyn o bryd mae hwn yn gyfle gweithio gartref yn bennaf ond bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio'n rheolaidd o swyddfeydd ColegauCymru yng Nghaerdydd, felly mae'r gallu i gymudo yma yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd angen parodrwydd i deithio ledled Cymru, yn y DU ac yn rhyngwladol weithiau, a gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol. 

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata - Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru - Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Y Broses Ymgeisio 

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol sy'n dangos sut rydych chi'n bodloni pob agwedd ar y Fanyleb Person. Yn ogystal, er mwyn ystyried eich cais, atebwch y pedwar cwestiwn isod (uchafswm o 200 gair fesul cwestiwn). 

  1. Yn eich barn chi, pa sgiliau sydd eu hangen ar Swyddog Cyfathrebu a Marchnata i fod yn llwyddiannus? 
  2. Rhowch enghraifft o sut y byddech chi'n mesur ymgyrch farchnata ddigidol. 
  3. Amlinellwch pa Ddangosyddion Perfformiad Allweddol y byddech chi'n eu defnyddio mewn adroddiadau gwefan a chyfryngau cymdeithasol. 
  4. Amlinellwch pa welliannau cyfathrebu digidol y byddech yn eu hargymell i ColegauCymru. 

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy e-bost i HR@colegaucymru.ac.uk  

Dyddiad Cau 
Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw Dydd Llun 10 Hydref 2022 am 12.00pm. 
Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar os byddwn yn derbyn digon o geisiadau ar gyfer y rôl. Felly, os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl. 

Cyfweliadau 
Cynhelir cyfweliadau yr wythnos yn dechrau 17 Hydref 2022 wyneb i wyneb yn ein swyddfeydd yn Tongwynlais, Caerdydd. 
Sylwch y gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn destun gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

---

Cydlynydd Arweiniol Sero Net a Sgiliau Gwyrdd ar gyfer y sector Addysg Bellach

Cytundeb Cytundeb cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2023
Yn Adrodd i Cyfarwyddwr Datblygu
Cyflog £42,798 - £45,596
Lleoliad Cyfuniad o weithio mewn swyddfa (Caerdydd) a gweithio gartref
Dyddiad Cau Dydd Llun 10 Hydref 2022

ColegauCymru yw llais Addysg Bellach yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus addysg bellach yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cymorth ymarferol i'r gymuned AB. Wrth weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ei hasiantaethau, a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu llunio polisïau sy’n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr, a’u staff. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer addysg bellach yng Nghymru.

Trosolwg o’r Rôl

Mewn ymateb i gynllun ‘Sero Net Cymru’ Llywodraeth Cymru, rydym yn bwriadu penodi unigolyn eithriadol i gydlynu’r gwaith o ddatblygu cynllun sgiliau addysg a hyfforddiant galwedigaethol ôl-16 Cymru gyfan a fydd yn datblygu ‘sero net’ a 'sgiliau gwyrdd' i weithluoedd yfory ar draws sectorau perthnasol sy'n cychwyn ar y daith i Gymru Carbon Niwtral 2050.

Gan weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid ar draws Llywodraeth Cymru ac asiantaethau perthnasol fel Diwydiant Sero Net Cymru (NZIW); rhwydwaith Colegau Cymru a chynrychiolwyr diwydiant, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gydlynu, hwyluso a datblygu cynllun sgiliau sy’n berthnasol a blaengar, ac sy’n gosod y sylfeini ar gyfer ymateb sector uchelgeisiol, ond cyraeddadwy.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn eiriolwr angerddol dros Addysg Bellach a chynaliadwyedd gyda hanes profedig o ddatblygu a gweithredu cynlluniau sgiliau galwedigaethol sy'n cyd-fynd ag anghenion y diwydiant.

Byddwch yn hyderus yn eich gallu i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid; i adeiladu momentwm ac i sicrhau ymrwymiad trwy eich sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a chynllunio rhagorol. Byddwch yn dangos diplomyddiaeth a thact ond byddwch hefyd yn hyderus i amlygu a herio pan fo angen er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn ‘gwneud y peth iawn’ i wneud y cyfraniad gorau posibl i Sero Net Cymru.

Byddwch yn fedrus wrth ddadansoddi data, gan gynnwys gwybodaeth am y farchnad lafur, ac yn deall y sefyllfa gyfredol am ymchwil ac arloesi i lywio ymateb y sector, gan gydlynu a hwyluso digwyddiadau ymgysylltu i feithrin aliniad.

Disgrifiad Swydd
Ffurflen Gais
Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Y broses Ymgeisio

Mae croeso i bob ymgeisydd gysylltu â ni am sgwrs anffurfiol. Cysylltwch â Kelly.Edwards@colegaucymru.ac.uk 
Cwblhewch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth atodedig a'i dychwelyd i hr@colegaucymru.ac.uk 

Dyddiad Cau: 5.00pm, Dydd Llun 10 Hydref 2022
Dyddiad Cyfweliadau: I’w gadarnhau.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.