Male hands with pen and paper.png

Gweithdrefn ar gyfer cwynion yn Gymraeg ac yn Saeneg

Sut mae ColegauCymru yn delio â chwynion

Ar dderbyn cwyn, bydd ColegauCymru yn parchu hawl yr unigolyn i gyfrinachedd a phreifatrwydd, ac yn trin yr unigolyn yn deg ac yn unol â’n hymrwymiad i gydraddoldeb. 

Gweithdrefn:

  • Byddwn yn cydnabod y gŵyn o fewn 5 diwrnod gwaith i'r dyddiad y'i derbynnir; 
  • Byddwn yn anelu at ddatrys y gŵyn o fewn 20 diwrnod gwaith; 
  • Byddwn yn gwneud yr achwynydd o fewn y cyfnod o 20 diwrnod gwaith os ydym yn credu y gallai gymryd mwy o amser i ymchwilio i'r gŵyn. 

O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, bydd ColegauCymru yn ymateb i unrhyw gwynion yn ymwneud â’r Gymraeg yn yr un modd ag uchod.
Ni fydd cwynion a dderbynnir trwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi wrth ymateb.

Bydd ColegauCymru yn rhoi gwybod i’r unigolyn manylion graddfeydd amser perthnasol ac yn darparu diweddariadau rheolaidd.

Dylid anfon cwynion ysgrifenedig at helo@colegaucymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.