Tîm ColegauCymru

David Hagendyk.png

Prif Weithredwr dros dro

David Hagendyk
Amdan David Hagendyk

David.Hagendyk@colegaucymru.ac.uk

 

CarolynThomas.jpeg

Cyfarwyddwr Cyllid

Carolyn Thomas
Amdan Carolyn Thomas

Carolyn.Thomas@ColegauCymru.ac.uk

Mae Carolyn wedi gweithio yn y sector addysg bellach er 1991, wedi cyfnod yn gweithio fel cyfrifydd coleg bach.

Mae hi wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid ColegauCymru ers 2004 ac mae'n gymrawd o'r ACCA.

kellyEdwards.jpg

Cyfarwyddwr Datblygu

Kelly Edwards
Amdan Kelly Edwards

Kelly.Edwards@ColegauCymru.ac.uk

Mae Kelly yn arwain Rhaglen Ddatblygu ColegauCymru gyda’r uchelgais o gyfoethogi'r profiad dysgu a gwella canlyniadau dysgu ar gyfer y sector addysg bellach. Mae hi’n gweithio gyda’r Fforwm Penaethiaid a Phrif Weithredwyr a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i sicrhau bod y Rhaglen yn cyd-fynd â gweledigaeth a chenhadaeth yr elusen.

Rachel Cable.jpg

Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Rachel Cable
Amdan Rachel Cable

Rachel.Cable@ColegauCymru.ac.uk

Mae Rachel Cable yn arwain Tîm Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, gan sicrhau bod ein gwaith yn cyd-fynd ag amcanion strategol y sefydliad.

Cyn ymuno ColegauCymru, treuliodd Rachel 15 mlynedd yn gweithio ym maes polisi, ymgyrchoedd ac eiriolaeth yng Nghymru, gan gynnwys i Prifysgolion Cymru, a chydlynu ymgyrchoedd ar gyfer Aelod Seneddol. Bu Rachel hefyd yn bennaeth tîm amlddisgyblaethol Oxfam Cymru ar draws polisi, eiriolaeth, y cyfryngau, ac addysg, gan gynnwys cadeirio’r Pwyllgor Argyfwng Trychinebau Cymru.

Ochr yn ochr â’r rolau hyn, mae Rachel yn llywodraethwr ysgol ac wedi gweithredu fel ymddiriedolwr elusen ar gyfer undeb myfyrwyr.

SianHolleran.png.jpeg Welsh language speaker

Rheolwr Prosiect - Ewropeaidd a Rhyngwladol

Siân Holleran
Amdan Siân Holleran

Sian.Holleran@ColegauCymru.ac.uk

Ymunodd Siân â CholegauCymru fel Cydlynydd Ewropeaidd a Rhyngwladol ym mis Tachwedd 2010. Mae ei phrif feysydd gwaith yn cynnwys cydlynu rhaglen o gyfleoedd hyfforddiant tramor i staff, dysgwyr a phrentisiaid, gan weithredu dros Lywodraeth Cymru fel Pwynt Cyswllt Cenedlaethol ar gyfer mentrau'r UE a gwerthu Cymru i'r byd trwy weithio ar y cyd gyda phartneriaid rhyngwladol.

Mae Siân yn rhugl mewn Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg. Gynt bu'n gweithio i CILT Cymru, y ganolfan genedlaethol ar gyfer ieithoedd, gan hyrwyddo dysgu ieithoedd modern fel sgil gwerthfawr i bobl ifanc mewn byd sy'n gynyddol fyd-eang. Mae Siân yn parhau i rannu ei chariad at ieithoedd a diwylliannau gwledydd eraill trwy hyrwyddo buddion treulio cyfnodau o amser yn astudio neu'n gweithio dramor i bobl ifanc. Mae hi hefyd yn cynrychioli'r sector addysg bellach ar y grŵp llywio Llwybrau i Ieithoedd Cymru.

RobBeynham.jpg

Rheolwr Prosiect - Chwaraeon a Lles

Rob Baynham
Amdan Rob Baynham

Rob.Baynham@ColegauCymru.ac.uk

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad yn y sector addysg bellach, mae Rob wedi bod yn gysylltiedig ag amrywiaeth eang o fentrau a phrosiectau rhanbarthol a chenedlaethol gyda'r ffocws presennol ar symud tuag at les a chyflogadwyedd myfyrwyr. Fel Cydlynydd Chwaraeon Cenedlaethol ar gyfer addysg bellach yng Nghymru, mae cyfrifoldebau Rob yn cynnwys rheoli Chwaraeon ColegauCymru a datblygu cyfranogiad, gwirfoddoli a llwybrau chwaraeon ar gyfer myfyrwyr. Ers i Rob ymuno â CholegauCymru yn 2014, mae dros 3,000 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan mewn mentrau gwahanol gyda thros 100 o arweinwyr myfyrwyr newydd wedi eu creu i gefnogi prosiectau coleg. Mae mentrau a datblygiadau newydd, yn ogystl â chyfleoedd i gymryd rhan a chyflogadwyedd yn parhau i gynyddu.

NiaBrodrick.jpg Welsh language speaker

Swyddog Prosiectau

Nia Brodrick
Amdan Nia Brodrick

Nia.Brodrick@ColegauCymru.ac.uk

Mae Nia wedi gweithio yn y sector addysg bellach ers 2013. Ar hyn o bryd, hi yw Swyddog Prosiect ColegauCymru, rôl sy'n cynnwys cydlynu prosiectau fel Cymraeg Gwaith, Iechyd Meddwl a galwad gyfyngedig gyfredol EQAVET 3.

GillBarclay.jpeg

Swyddog Cyllid

Gill Barclay
Amdan Gill Barclay

Gill.Barclay@ColegauCymru.ac.uk

Mae Gill yn gweithio fel Swyddog Cyllid ColegauCymru. Yn ychwanegol i'r rôl hon, mae hi'n darparu cymorth technoleg gwybodaeth ac yn rheoli cyfleusterau'r sefydliad.

ChrisDenham.jpg

Arweinydd Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (AB)

Chris Denham
Amdan Chris Denham

Chris.Denham@ColegauCymru.ac.uk

Dechreuodd Chris ei yrfa'n gweithio yn y diwydiant adeiladu yn Surrey, cyn cwblhau ei Dystysgrif Addysg yng ngholeg Polytechneg Huddersfield ac yna symud i Bont-y-pŵl ar gyfer swydd ddarlithio yn adran dechnoleg y coleg. Roedd Chris yn allweddol i sefydliad y cyrsiau cyswllt anghenion arbennig cyntaf gydag Ysgol Arbennig Crownbridge ar ddiwedd y 1980au ac ar ôl rhywfaint o ailhyfforddi, datblygodd raglen anghenion arbennig amser llawn, newydd ym Mhont-y-pŵl. Wrth i'r ddarpariaeth hon dyfu, cydnabu'r angen am gymorth yn y prif ffrwd ac felly ennillodd gymhwyster ychwanegol mewn anawsterau dysgu penodol a sefydlodd ganolfan gymorth yn y coleg.

Ar ôl ymgorffori a chreu Coleg Gwent, gwnaeth Chris sawl swydd reoli cyn derbyn swydd Rheolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Ngholeg Gwent yn 2014. Yn ystod y cyfnod hwn, cynrychiolodd y coleg hefyd ar Rwydwaith ADY ColegauCymru, gan gyflawni rôl Cadeirydd o 2014.

Mae Chris wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru dros y pedair blynedd diwethaf i helpu i lunio Deddf a Chôd Ymarfer Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET). Derbyniodd ei swydd bresennol gyda CholegauCymru ym mis Ionawr 2018 ac mae'n parhau i gefnogi colegau yng Nghymru wrth iddynt baratoi i weithredu ALNET.

LucyHopkins.jpeg Welsh language speaker

Rheolwr Cyfathrebu

Lucy Hopkins
Amdan Lucy Hopkins

Lucy.Hopkins@ColegauCymru.ac.uk

Mae Lucy' rheoli ein gweithgareddau cyfathrebu a marchnata, yn unol ag amcanion strategol y sefydliad. Mae hi'n sicrhau bod ein cyfathrebiadau yn ddylanwadol, yn addysgiadol ac yn briodol i'n rhanddeiliaid.

AmyEvans.jpg Welsh language speaker

Swyddog Polisi

Amy Evans
Amdan Amy Evans

Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Graddiodd Amy o Brifysgol Abertawe yn 2011 gyda gradd yn y Cyfryngau a Chyfathrebu. Yn dilyn 5 mlynedd yn y sector manwerthu, ymunodd â CholegauCymru fel Derbynnydd. Ym mis Mai 2017, dechreuodd rôl fel Cynorthwyydd Materion Cyhoeddus ac ers mis Mawrth 2020 mae wedi bod yn gweithio fel ein Swyddog Polisi. Mae Amy yn siaradwr Cymraeg rhugl.

RachelRimanti1.png Welsh language speaker

Cynorthwyydd Gweinyddol Gweithredol

Rachel Rimanti
Amdan Rachel Rimanti

Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk

Gyda 10 mlynedd o brofiad gweinyddol, Rachel yw Cynorthwyydd Gweithredol y Prif Weithredwr ac mae'n darparu cefnogaeth weinyddol i'r sefydliad. Mae hi’n rheoli cyfarfodydd allweddol gan gynnwys y Fforwm Penaethiaid a Phrif Weithredwyr.

JamieAdair.png

Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Jamie Adair
Amdan Jamie Adair

Jamie.Adair@ColegauCymru.ac.uk

Ymunodd Jamie â thîm Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru o Gymdeithas Chwaraeon Cymru ym mis Ebrill 2022. Cyn hyn, graddiodd o Brifysgol Abertawe gydag MA mewn Gwleidyddiaeth a BA mewn Hanes.

Ei rôl yw cynrychioli sefydliadau addysg bellach ar lwyfan cenedlaethol, gan weithio’n agos ag Aelodau Seneddol a Swyddogion Llywodraeth Cymru, gan wneud gwaith ymchwil a dadansoddi i helpu i ddatblygu argymhellion polisi cyhoeddus.

Mae Jamie yn ddeiliad tocyn tymor Clwb Pêl-droed Abertawe ac mae'n ddilynwr chwaraeon brwdfrydig. Mae’n dilyn pêl-droed, tennis, dartiau, golff, snwcer a Fformiwla 1.

VickyPic.jpeg

Cynorthwyydd Gweinyddol

Vicky Thomas
Amdan Vicky Thomas

Vicky.Thomas@ColegauCymru.ac.uk

Mae rôl Vicky fel Cynorthwyydd Gweinyddol yn cynnwys darparu cymorth gweinyddol i’r tîm Datblygu ar draws amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys prosiectau rhyngwladol, Chwaraeon a Lles, Dysgu Seiliedig ar Waith ac ADY.

JEFF.jpg

Cynghorydd Strategol - DSW a Chyflogadwyedd

Jeff Protheroe
Amdan Jeff Protheroe

Jeff.Protheroe@ColegauCymru.ac.uk

Jeff yw'r pwynt cyswllt allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill yn y sector. Mae’n cefnogi’r sefydliad i lunio ymatebion sector i gynigion polisi gan gynnwys newidiadau i ffrydiau ariannu, diwygio cymwysterau, datblygu’r cwricwlwm a chyfrannu at adolygiadau fframwaith prentisiaeth. Mae’n gwneud ymchwil i lunio a dylanwadu ar bolisi ac yn datblygu cysylltiadau agos ag arweinwyr mewn colegau i optimeiddio cydweithio ac atebion arloesol. Mae Jeff hefyd yn cynnull gweithgorau ac yn arwain ar ddatblygu a chyflwyno ceisiadau grant a chynigion perthnasol eraill am gyllid ar ran y sector AB i wella canlyniadau DYYG a chyflogadwyedd.

CharleyGreen.jpg

Cynorthwyydd Gweinyddol

Charley Green
Amdan Charley Green

Mae Charley yn ymuno ColegauCymru fel Cynorthwyydd Gweinyddol yn dilyn ei hymadawiad diweddar o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru lle cwblhaodd ei gradd israddedig mewn Perfformio Cerddoriaeth.

Ei rôl yw darparu cefnogaeth uniongyrchol i’r Tîm Datblygu ac yn benodol i Chwaraeon ColegauCymru lle mae’n helpu gyda i weinyddu digwyddiadau a phrosiectau ledled Chwaraeon Colegau Cymru a Lles Actif.

Y tu allan i'r gwaith, mae Charley yn mwynhau chwarae cerddoriaeth gyda Band Catrodol y Cymry Brenhinol, heicio Pen-y-fan i wylio'r wawr ac archwilio lleoedd newydd.

Llun Kay.jpg

Prif Swyddog Polisi Adnoddau Dynol

Kay Leigh
Amdan Kay Leigh

Mae gan Kay profiad dros 30 mlynedd ym maes Adnoddau Dynol ac mae’n dod â’i phrofiad a’i gwybodaeth i gefnogi ColegauCymru mewn sawl prosiect sy’n ymwneud ag AD. Y tu allan i'r gwaith mae Kay yn cadw'n heini yn y gampfa ac hefyd, ioga a pilates. Mae hi hefyd yn dysgu Cymraeg a Sbaeneg.

Llun Gwefan Owain.jpg Welsh language speaker

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata

Owain Brodrick
Amdan Owain Brodrick

Ymunodd Owain â Thîm Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru fel Swyddog Cyfathrebu a Marchnata ar ddiwedd 2022.

Mae'n gyfrifol am gefnogi'r sefydliad i sicrhau bod prosiectau'n cael eu hyrwyddo'n effeithiol.

Mae gan Owain sawl diddordeb gan gynnwys y celfyddydau, chwaraeon a choginio. Mae ganddo docyn tymor i'r Scarlets.

Content will populate this