Mae aelodau Bwrdd ColegauCymru yn gwasanaethu fel ymddiriedolwyr Elusennau a Chyfarwyddwyr y Cwmni Cyfyngedig trwy Warant. Mae aelodaeth y bwrdd yn annibynnol o’r corff cynrychioliadol, Fforwm y Penaethiaid a Phrif Weithredwyr, ond mae'n gweithio'n agos ag ef i gyflawni cenhadaeth strategol yr elusen. Mae'r gwaith yn cynnwys hyrwyddo addysg, hyfforddiant, sgiliau a chanlyniadau o'r radd flaenaf ar gyfer pob dysgwr ôl-16 yng Nghymru. Rhaid i bob Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr a benodir parhau yn y swydd am gyfnod cychwynnol o dair mlynedd a defnyddio eu profiad personol a phroffesiynol i gefnogi'r Prif Weithredwr a staff ColegauCymru Cyf.

guy lacey.png

Prif Weithredwr/Pennaeth, Coleg Gwent

Guy Lacey, Cadeirydd
Amdan Guy Lacey, Cadeirydd

Ymunodd: Gorffennaf 2018

Penodwyd Guy yn Brif Swyddog Gweithredol/Prifathro Coleg Gwent yn Awst 2015.  Graddiodd Guy o Brifysgol Oxford Brookes ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig mewn Addysg Uwchradd o Brifysgol Caerfaddon.  Mae Guy wedi treulio'r 25 mlynedd diwethaf mewn nifer o ysgolion a cholegau yn y DU ac wedi cael gwybodaeth am ystod eang o ymagweddau tuag at gyflwyno sgiliau a hyfforddiant i fodloni anghenion pobl ifanc ac oedolion. Yn ogystal, gweithiodd Guy fel arholwyr TGAU i syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt a gweithiodd fel Arolygydd cymheiriaid gydag Estyn am fwy na deng mlynedd. 

Lisa Thomas image.png

Prif Weithredwr/Pennaeth, Y Coleg Merthyr Tudful

Lisa Thomas, Is-Gadeirydd
Amdan Lisa Thomas, Is-Gadeirydd

Ymunodd: Ionawr 2023

Ymunodd Lisa â’r sector AB fel Pennaeth Cynorthwyol ym mis Medi 2012. Ar ôl dechrau ei gyrfa fel athrawes hanes ym 1993, mae gan Lisa dros 25 mlynedd o brofiad o rolau arwain a rheoli o fewn addysg uwchradd ac addysg bellach a llywodraeth leol. Fel aelod o ColegauCymru, mae Lisa wedi cynrychioli’r sector mewn nifer o weithgorau Llywodraeth Cymru ac wedi chwarae rhan ddylanwadol wrth lunio polisi’r llywodraeth ar y sector AB yng Nghymru. Mae hi hefyd yn arolygydd cymheiriaid profiadol ESTYN. Yn fwy diweddar mae Lisa wedi gweithredu fel Cadeirydd Dros Dro ar gyfer Rhwydwaith Cyfarwyddwyr AD ColegauCymru a Phwyllgor Negodi AB Cymru (WNCFE). 

jeff greenidge.png

Cadeirydd, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Jeffrey Greenidge
Amdan Jeffrey Greenidge

Ymunodd: Awst 2019

Mae Jeff Greenidge yn uwch arweinydd addysg profiadol, gydag enw da am feddwl yn annibynnol ac yn strategol. Mae Jeff wedi dysgu ar bob lefel o addysg o ddysgu Cynradd, Uwchradd, Addysg Oedolion ac Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Yna gweithiodd i Lywodraeth Cymru a'r DU ar ddylunio a gweithredu'r Cwricwlwm Cenedlaethol cyn treulio 3 blynedd yn datblygu rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol Ewropeaidd. Yna dilynodd 17 mlynedd yn learndirect lle roedd yn Gyfarwyddwr cyntaf yng Nghymru, yna Gogledd Iwerddon ac yn y pen draw yn gyfrifol am ddarparu addysg a hyfforddiant i oddeutu 70,000 o oedolion y flwyddyn ledled y DU. Ers gadael learndirect yn 2015, mae Jeff wedi cefnogi sefydliadau addysg a chymunedol i sicrhau eu heffaith. Mae'r dull effaith yn symud pobl a sefydliadau yn gyflym i fewnwelediad ac yn eu helpu i ganolbwyntio ar eu meddwl arloesol fel bod newid cynaliadwy go iawn yn digwydd. Yn ei amser hamdden mae'n cerdded a beicio ym mynyddoedd De Cymru.

Daw Jeff â dros 25 mlynedd o brofiad o arweinyddiaeth a rheolaeth strategol ar lefel uwch mewn sefydliadau addysg cymhleth mawr yn y sectorau cyhoeddus, masnachol ac nid er elw yn y DU ac Ewrop ehangach.

Llun Louise Casella.png

Cyfarwyddwr, Brifysgol Agored yng Nghymru

Louise Casella
Amdan Louise Casella

Ymunodd: Awst 2019

Mae Louise Casella yn arweinydd profiadol mewn addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt gydag arbenigedd penodol yn natblygiad strategol sefydliadau. Ers mis Ionawr 2018, bu’n Gyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, gan arwain rheolaeth strategol, datblygiad a thwf y Brifysgol Agored yng Nghymru a chefnogi newid strategol yn y Brifysgol Agored ledled y DU.

Cyn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, bu Louise yn gweithio fel ymgynghorydd a rheolwr dros dro ac roedd aseiniadau'n cynnwys cyfnodau ym Mhrifysgol Stirling, ac ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr am 18 mis, lle'r oedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor. Adeiladodd Louise ei gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu ganddi swyddi fel Pennaeth Cynllunio, ac Uwch Weithredwr a Phennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor, cyn dod yn Gyfarwyddwr Datblygu Strategol rhwng 2004 a 2012. Mae hi hefyd wedi dal ystod eang o anweithredol. a swyddi bwrdd gydag amrywiaeth o sefydliadau ym maes addysg, chwaraeon a'r cyfryngau.

Dr-Paul-Smart-e1675242834380 (002).jpg

Cadeirydd Coleg y Cymoedd

Dr Paul Smart
Amdan Dr Paul Smart

Ymunodd: Ionawr 2021

Ar ôl graddio gyda BSc a PhD mewn Peirianneg, cychwynnodd Paul ei yrfa mewn Ymchwil Weithredol yn y diwydiannau nwy a dur. Yn dilyn hynny, ymunodd â ffatri weithgynhyrchu cwmni cosmetig rhyngwladol yn y DU lle bu'n gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu a Phennaeth Adnoddau Dynol. Wedi hynny, cymerodd swydd ym mhencadlys y cwmni fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y DU ar gyfer Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi, Cyllid a TG.

Yn dilyn 37 mlynedd gyda’r cwmni, mae Paul bellach wedi ymddeol ond yn dal i weithio rhan amser fel Rheolwr Cyswllt Pensiwn y cwmni ac fel Ymddiriedolwr Cronfa Bensiwn. Mae Paul wedi bod yn Llywodraethwr nifer o golegau addysg bellach dros gyfnod o fwy nag 20 mlynedd.

Dr Rhiannon Evans old .png

Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Evans
Amdan Dr Rhiannon Evans

Ymunodd: Tachwedd 2021

Mae Dr Rhiannon Evans yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi'n aelod o'r tîm rheoli gweithredol yng nghanolfan ymchwil DECIPHer, sy'n canolbwyntio ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Mae ganddi arbenigedd methodolegol helaeth mewn ymchwil gwerthuso ymyrraeth, yn enwedig mewn lleoliadau addysgol. Mae ei diddordebau ymchwil sylweddol yn canolbwyntio ar hybu iechyd meddwl a lles, yn ogystal ag atal hunan-niweidio a hunanladdiad.

Mae Rhiannon wedi arwain a chefnogi gwerthusiadau cenedlaethol o wasanaethau iechyd meddwl yn seiliedig ar addysg, gan gynnwys hyfforddiant MHFA ar gyfer staff ysgolion uwchradd a darpariaeth gwnsela. Mae ganddi ffocws penodol ar anghydraddoldebau addysgol ac iechyd, yn enwedig canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal.

Llun Suzy Davies.png

Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Suzy Davies
Amdan Suzy Davies

Ymunodd: Tachwedd 2021

Yn dilyn gyrfa ym maes marchnata'r celfyddydau, bu Suzy Davies yn gweithio fel cyfreithiwr yng Nghanolbarth Cymru cyn cael ei hethol i'r Senedd yn 2011. Mae wedi gwasanaethu ar sawl pwyllgor o'r Senedd gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud ag addysg, sgiliau, Y Gymraeg a Brexit. Hi oedd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid yn ystod cyfnod y Mesur Cwricwlwm ac roedd yn ymwneud yn uniongyrchol â chraffu ar ddeddfwriaeth a pholisi addysg yn ystod ei deng mlynedd ym Mae Caerdydd. 

Mae Suzy wedi gwirfoddoli ac wedi bod yn aelod o fwrdd sawl elusen fach Gymreig ac wedi bod yn llywodraethwr ysgol. Yn un o sylfaenwyr Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru, mae hi ar hyn o bryd yn aelod o fwrdd Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris rhyngwladol ac yn Gadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru. Yn ymgyrchydd dros fwy o fenywod mewn bywyd cyhoeddus, mae'n parhau i fentora ar gyfer Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig.

Content will populate this