Mae aelodau Bwrdd ColegauCymru yn gwasanaethu fel ymddiriedolwyr Elusennau a Chyfarwyddwyr y Cwmni Cyfyngedig trwy Warant. Mae aelodaeth y bwrdd yn annibynnol o’r corff cynrychioliadol, Fforwm y Penaethiaid, ond mae'n gweithio'n agos ag ef i gyflawni cenhadaeth strategol yr elusen. Mae'r gwaith yn cynnwys hyrwyddo addysg, hyfforddiant, sgiliau a chanlyniadau o'r radd flaenaf ar gyfer pob dysgwr yng Nghymru. Rhaid i bob Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr a benodir parhau yn y swydd am gyfnod cychwynnol o dair (3) mlynedd a defnyddio eu profiad personol a phroffesiynol i gefnogi'r Prif Weithredwr a staff ColegauCymru Cyf.

dafyddevans.jpg

Prif Weithredwr/Pennaeth, Grŵp Llandrillo Menai

Dafydd Evans, Cadeirydd
Amdan Dafydd Evans, Cadeirydd

Ymunodd: Medi 2016

Daeth Dafydd yn Brif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai ym mis Medi 2016, ar ôl bod yn Bennaeth Coleg Llandrillo (Awst 2014 - Awst 2016) ac yn Bennaeth Coleg Menai (Gorffennaf 2009 - Awst 2014). Mae’n Gyfrifydd sydd wedi cymhwyso gyda CIPFA, ac mae ganddo radd mewn Ystadegau o Brifysgol Cymru Aberystwyth. Yn rhinwedd ei waith fel Asesydd Cyswllt i Estyn, mae wedi cynnal arolygiadau o sawl coleg. Yn y gorffennol, cafodd ei secondio hefyd i weithio i Lywodraeth Cymru, gan wneud gwaith datblygu ar ddyrannu adnoddau ac aildrefnu’r sector ôl-16 yng Ngwynedd a Môn.

guylacey.jpg

Prif Weithredwr/Pennaeth, Coleg Gwent

Guy Lacey, Dirprwy Gadeirydd
Amdan Guy Lacey, Dirprwy Gadeirydd

Ymunodd: Gorffennaf 2018

Penodwyd Guy yn Brif Weithredwr/Pennaeth Coleg Gwent ym mis Awst 2015. Graddiodd o Brifysgol Brookes Rhydychen ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig mewn Addysg Uwchradd o Brifysgol Caerfaddon. Mae Guy wedi treulio’r 25 mlynedd diwethaf mewn nifer o ysgolion a cholegau yn y Deyrnas Unedig, gan feithrin gwybodaeth am ffyrdd gwahanol o ddarparu sgiliau a hyfforddiant sy’n ateb anghenion pobl ifanc ac oedolion. At hynny, gweithiodd Guy fel arholwr TGAU i syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt, yn ogystal ag fel Arolygydd Cymheiriaid i Estyn am dross theng mlynedd.

johnclutton.jpg

Cadeirydd, Coleg Cambria

John Clutton
Amdan John Clutton

Ymunodd: Tachwedd 2014

John yw Cadeirydd Coleg Cambria, ac mae’n aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwella’r Coleg ynghyd â’r Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystadau. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar Gwmni Hyfforddiant Cambrian a Novus Cambria. Mae gan John lond gwlad o brofiad a dealltwriaeth o’r byd addysg ac uwch reoli, ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint. Yn ystod ei gyfnod fel Cyfarwyddwr, roedd yn gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint, yn gadeirydd y Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc, ac yn Arolygydd ysgolion i Estyn. Wedi iddo ymddeol yn 2007, fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru yn aelod o Fwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych. Ar wahoddiad Cyngor Wrecsam, bu’n gadeirydd ar Fwrdd Partneriaeth Dysgu Wrecsam, ac fe’i penodwyd hefyd gan yr awdurdod addysg yn llywodraethwr mewn ysgol uwchradd leol.

paulcroke.jpg

Cadeirydd, Coleg Penybont

Paul Croke
Amdan Paul Croke

Ymunodd: Awst 2017

Graddiodd Paul o Brifysgol Caint ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig o Brifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach). Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a bu’n Bennaeth ar Goleg Gorseinon, Abertawe ac yn ddiweddarach ar Goleg Iâl, Wrecsam. Mae Paul wedi treulio’i holl yrfa broffesiynol (38 mlynedd) yn y sector addysg bellach, ar ôl gweithio yng ngholegau Crosskeys, Pont-y-pŵl ac Abertawe cyn dod yn bennaeth. Ar hyn o bryd, Paul yw Cadeirydd llywodraethwyr Coleg Penybont

iestynmorris.jpg

Pennaeth Cyfreithiol a Busnes, S4C

Iestyn Morris
Amdan Iestyn Morris

Ymunodd: Awst 2017

Enwebwyd Iestyn yn unigolyn o bwys yn rhifyn 2015 o Legal 500. Mae’n arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth, cyfraith pensiynau a chyfraith addysg. Bu Iestyn yn bartner yn Capital Law, gan gynghori ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth, ac mae ganddo brofiad penodol mewn ailstrwythuro corfforaethol, cyd-gytundebau, perthnasau diwydiannol a TUPE. Ymunodd ag S4C ym mis Medi 2018, ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl.

Louise.png

Cyfarwyddwr, Brifysgol Agored yng Nghymru

Louise Casella
Amdan Louise Casella

Ymunodd: Awst 2019

Mae Louise Casella yn arweinydd profiadol mewn addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt gydag arbenigedd penodol yn natblygiad strategol sefydliadau. Ers mis Ionawr 2018, bu’n Gyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, gan arwain rheolaeth strategol, datblygiad a thwf y Brifysgol Agored yng Nghymru a chefnogi newid strategol yn y Brifysgol Agored ledled y DU.

Cyn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, bu Louise yn gweithio fel ymgynghorydd a rheolwr dros dro ac roedd aseiniadau'n cynnwys cyfnodau ym Mhrifysgol Stirling, ac ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr am 18 mis, lle'r oedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor. Adeiladodd Louise ei gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu ganddi swyddi fel Pennaeth Cynllunio, ac Uwch Weithredwr a Phennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor, cyn dod yn Gyfarwyddwr Datblygu Strategol rhwng 2004 a 2012. Mae hi hefyd wedi dal ystod eang o anweithredol. a swyddi bwrdd gydag amrywiaeth o sefydliadau ym maes addysg, chwaraeon a'r cyfryngau.

Jeffrey.png

cadeirydd, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Jeffrey Greenidge
Amdan Jeffrey Greenidge

Ymunodd: Awst 2019

Mae Jeff Greenidge yn uwch arweinydd addysg profiadol, gydag enw da am feddwl yn annibynnol ac yn strategol. Mae Jeff wedi dysgu ar bob lefel o addysg o ddysgu Cynradd, Uwchradd, Addysg Oedolion ac Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Yna gweithiodd i Lywodraeth Cymru a'r DU ar ddylunio a gweithredu'r Cwricwlwm Cenedlaethol cyn treulio 3 blynedd yn datblygu rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol Ewropeaidd. Yna dilynodd 17 mlynedd yn learndirect lle roedd yn Gyfarwyddwr cyntaf yng Nghymru, yna Gogledd Iwerddon ac yn y pen draw yn gyfrifol am ddarparu addysg a hyfforddiant i oddeutu 70,000 o oedolion y flwyddyn ledled y DU. Ers gadael learndirect yn 2015, mae Jeff wedi cefnogi sefydliadau addysg a chymunedol i sicrhau eu heffaith. Mae'r dull effaith yn symud pobl a sefydliadau yn gyflym i fewnwelediad ac yn eu helpu i ganolbwyntio ar eu meddwl arloesol fel bod newid cynaliadwy go iawn yn digwydd. Yn ei amser hamdden mae'n cerdded a beicio ym mynyddoedd De Cymru.

Daw Jeff â dros 25 mlynedd o brofiad o arweinyddiaeth a rheolaeth strategol ar lefel uwch mewn sefydliadau addysg cymhleth mawr yn y sectorau cyhoeddus, masnachol ac nid er elw yn y DU ac Ewrop ehangach.

Content will populate this