Coleg Gwent yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson

Celebrate.png

Mae'n bleser gan ColegauCymru longyfarch Tîm Lefel A Parth Dysgu Blaenau Gwent Coleg Gwent ar eu Gwobr Efydd ddiweddar yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson. 

Wedi'i enwebu gan Bennaeth yr Ysgol, Suzanna Thomas, mae'r tîm wedi goresgyn yr her o ymgysylltu, cymell ac annog dysgwyr i wneud eu gorau, fel y gallant gymryd eu lle gyda'r dysgwyr mwyaf disglair yn y brifysgol, waeth beth fo'u cefndir. Mae Gwobr Tîm Addysg Bellach y Flwyddyn yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr a wneir gan y staff addysgu ymroddedig ar Gampws Glynebwy Coleg Gwent a’r effaith gadarnhaol y maent wedi’i chael ar fywydau pobl ifanc yr ardal. 

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies,

“Llongyfarchiadau i Goleg Gwent ar y cyflawniad sylweddol hwn. Mae'n wych gweld, diolch i angerdd y tîm dros addysgu, fod dysgwyr wedi dod i'r amlwg dros yr 8 mlynedd diwethaf gyda graddau Safon Uwch yn llawer uwch na'u rhagfynegiadau gradd darged ac wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion o'u dewis ledled y DU." 

Ychwanegodd Mr Davies,

“Mae hyn yn dangos yn glir bod sefydliadau addysg bellach yng Nghymru yn darparu cyfleoedd gwych i ddysgwyr ôl-16, nid yn unig ar gyfer rhaglenni dysgu galwedigaethol a dysgu seiliedig ar waith, ond ar gyfer y rhai sy'n dewis dilyn llwybr academaidd.” 

Dywedodd Llywydd Gwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson Michael Morpurgo,

“Mae'r gwaith rydych chi'n ei wneud - o ddydd i ddydd - yn gwella bywydau, yn newid bywydau... Rwy'n ysgrifennu atoch i longyfarch ac i ddiolch. Mae i blentyn gael athro gwych mor bwysig. Rydych chi'n agor drysau, yn tywynnu golau. Rydych chi'n trosglwyddo i blant bopeth rydych chi'n ei wybod ac yn ei garu... Felly, bravo chi, bravo!” 

Gwybodaeth Bellach 

Gwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson 2021

Parth Dysgu Blaneau Gwent 


 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.