ColegauCymru’n dathlu Wythnos Addysg Oedolion a gwerth y sector pwysig hwn

ChangeYourStoryALW Welsh orange 2.png

Mae ColegauCymru’n falch iawn o gefnogi Wythnos Addysg Oedolion a gynhelir rhwng 21 - 27 Medi 2020. Nod yr wythnos yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu cyflawniadau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau mewn ffordd gadarnhaol. 

Gwneud dysgu gydol oes i bawb yn realiti 

Credwn y dylai pawb yng Nghymru gael mynediad a chyfle i ddysgu trwy gydol eu hoes. Mae'r sector eisoes yn gwneud cymaint, yn cynnig ystod eang o bynciau a lefelau, gan gefnogi dysgwyr - rhai ohonynt yn oedolion sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, i gyflawni eu potensial. Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i archwilio sut y gellir cyflawni hawl Gymraeg newydd i ddysgu gydol oes. Ni ddylai dysgu fod yn rhywbeth sy'n gorffen pan fyddwn yn gadael addysg ffurfiol. 

Pwysigrwydd addysg oedolion mewn byd ôl-Covid 

Ni fu gwerth y sector erioed yn bwysicach nag y mae nawr, wrth inni geisio ailadeiladu economi Cymru yn dilyn pandemig Covid19. Mae gweithlu medrus yn hanfodol i sicrhau economi sy’n ffynnu yng Nghymru. Bydd dysgu ac uwchsgilio oedolion yn parhau i fod yn rhan allweddol o ailadeiladu ein heconomi ar ôl Covid. Mae manteision dysgu gydol oes yn amrywiol a llawer - o gyfrannu’n gadarnhaol at elfennau fel llesiant, pwrpas a chyflawniad i fynd i'r afael â materion cymdeithasol fel unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae'r buddion hyn yn eu tro yn rhoi'r offer i gymunedau i ffynnu. Mae sgiliau'n helpu pobl i mewn i waith ac i wella yn y gwaith sy'n caniatáu i ni i gyd gadw i fyny â byd sy'n newid a'n gweithleoedd sydd yn gyflym yn trawsnewid. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru, David Hagendyk:

“Rydyn ni'n gwybod bod gan addysg oedolion y potensial i newid bywydau ac erbyn hyn yn fwy nag erioed mae'n bwysig bod gan bobl gyfle i ailhyfforddi am waith a dysgu rhywbeth newydd i helpu eu hiechyd a'u lles.” 

Ychwanegodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru,

“Ers amser, mae'r sector addysg bellach wedi hyrwyddo addysg oedolion a'i werth nid yn unig i'r economi ond ar lefel gymdeithasol ac unigol hefyd. Rydym yn croesawu Wythnos Addysg Oedolion fel cyfle i ddathlu cyflawniadau dysgwyr ledled Cymru ac i ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod buddion dysgu.” 

Cymryd Rhan 

Mae yna ystod o ffyrdd i gymryd rhan yn Wythnos Addysg Oedolion, boed hynny trwy roi cynnig ar sesiwn flasu ar sgiliau digidol, celf a chrefft, neu ymwybyddiaeth ofalgar, er enghraifft, neu ymrwymo i gwrs byr. Mae'r ystod o feysydd yn helaeth. Mae'n wych gweld cymaint o golegau addysg bellach yn cymryd rhan ac yn arddangos yr hyn sydd ganddyn nhw i'w gynnig i oedolion ledled Cymru. 

Dolenni Defnyddiol:
Newid Dy Stori - Wythnos Addysg Oedolion
Llywodraeth Cymru: Wythnos Addysg Oedolion 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.