ColegauCymru yn arwain prosiect newydd i adolygu arweinyddiaeth yn y Sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

CroppedNetZeropls.jpg

Mae ColegauCymru yn falch o arwain prosiect newydd a fydd yn adolygu arweinyddiaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) yng Nghymru.

Gydag arian grant gan Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (NAEL), bydd yr adolygiad hwn yn cynhyrchu darlun clir o gyflwr presennol arweinyddiaeth addysgol yn y sector ôl-16. Bydd hyn yn arwain at gyfres o argymhellion sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all lywio’r ffordd y mae’r Academi Arweinyddiaeth a’i phartneriaid yn datblygu dull strategol o gefnogi datblygiad arweinwyr ac arweinwyr ym maes AHO yn ystod cyfnod ei chylch gwaith nesaf, hyd at 2026.

Bydd yr astudiaeth yn rhoi cipolwg ar:

  • maint a nodweddion y boblogaeth arweinyddiaeth yn y sector ôl-16;
  • recriwtio, cadw, rheoli talent a chynllunio olyniaeth;
  • natur y ‘cynnig’ dysgu proffesiynol presennol i arweinwyr - a beth sydd ei angen;
  • rhwystrau (go iawn a chanfyddedig) i fynd i mewn i rolau arwain, symud ymlaen i uwch arweinyddiaeth, ac aros mewn rolau arweinyddiaeth; a
  • profiad arweinwyr o’u lles eu hunain ac eraill.

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygu ColegauCymru Kelly Edwards,

“Rydym yn falch o fod yn arwain ar y darn pwysig hwn o waith. Credwn fod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o’r radd flaenaf, a ddarperir mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac o fewn sector sy’n cefnogi’r gymuned ehangach, cyflogwyr a’r economi. Mae’n hanfodol felly bod ein harweinyddiaeth yn adlewyrchu’r nod hwn a’i fod yr un mor amrywiol a chynhwysol.”

Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2022 ac yn cael eu bwydo’n ôl i Fwrdd ColegauCymru a Fforwm y Penaethiaid. Bydd yr adroddiad yn cynnwys cyfres o argymhellion, gan gynnwys ar gyfer Llywodraeth Cymru, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a'i phartneriaid, a sefydliadau addysgol.

Gwybodaeth Bellach

Kelly Edwards, Cyfarwyddwr Datblygu ColegauCymru
kelly.edwards@colegaucymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.