ColegauCymru’n annog gweithio ar y cyd i ddod o hyd i ateb ar gyfer cyfres arholiadau 2021

Male hands with pen and paper.png

Wrth inni agosáu at y dyddiad cyhoeddi ar gyfer canfyddiadau interim Adolygiad annibynnol o’r trefniadau ar gyfer dyfarnu graddau cyfres arholiadau haf 2020, a’r ystyriaethau ar gyfer 2021, mae ColegauCymru heddiw yn annog rhanddeiliaid i barhau i weithio gyda’i gilydd ac i gymryd yr amser i wrando ac ymateb i argymhellion y Panel yn eu cyfanrwydd. 

Yn arwain yr Adolygiad yw Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru Louise Casella, sydd wedi ceisio barn ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu eleni. 

Dywed y Gweinidog Addysg Kirsty Williams y bydd yn cyhoeddi penderfyniad ar arholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf nesaf ar 10fed Tachwedd. Cyn y cyhoeddiad hwn, mae Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker, eisoes wedi cadarnhau bod y rheoleiddiwr yn edrych ar "symud i ffwrdd o arholiadau ar amserlen" i gynnig "profiad perfformio". 

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies,

“Mae'n hanfodol bod y Gweinidog yn cael y budd o allu gwrando ac ymateb yn llawn i ganfyddiadau ac argymhellion Panel Adolygu Casella. Rhaid i'r Gweinidog allu gwneud penderfyniad gwybodus er budd dysgwyr yng Nghymru, yng nghyd-destun cymwysterau academaidd a galwedigaethol.” 

Gan adlewyrchu ar yr angen i barhau i weithio gyda'n gilydd tuag at ddatrysiad, ychwanegodd Cadeirydd Grŵp Cwricwlwm ac Ansawdd ColegauCymru, Kay Martin,

“Mae'r sector addysg bellach yn annog y rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru, y cyrff dyfarnu unigol yn ogystal ag ysgolion a cholegau i barhau i weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i ateb ymarferol i her arholiadau ac asesiadau. Gyda chymaint o aflonyddwch eisoes gan ddisgyblion a dysgwyr ac amseroedd ansicr yn dal i fodoli, mae'n hanfodol bod ffordd ymlaen yn cael ei nodi gan yr holl bartneriaid." 

Waeth bynnag yr ateb a ddewisir, rhaid ei gyd-lunio er fudd y dysgwyr sydd wrth wraidd y broses benderfynu. Bydd y rhai sy'n cyflwyno neu'n cynnal asesiadau cymwysterau academaidd a galwedigaethol yn haf 2021 yn disgwyl profiad wedi'i baratoi'n well na'r hyn a welwyd yn 2020. Rhaid inni beidio â'u siomi. 

Gwybodaeth Bellach

Datganiad Cabinet Llywodraeth Cymru 
Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad annibynnol o’r trefniadau ar gyfer dyfarnu graddau cyfres arholiadau haf 2020, a’r ystyriaethau ar gyfer 2021 
28 Awst 2020

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.