ColegauCymru yn croesawu hwb cyllideb o £20m i ariannu twf yn niferoedd dysgwyr a chronfeydd pellach i gefnogi ailhyfforddi

numbers-money-calculating-calculation-3305.jpg

Heddiw mae’r elusen addysg ôl-16 ColegauCymru wedi croesawu’r cynnydd arfaethedig mewn cyllid ar gyfer addysg bellach a’r chweched dosbarth, fel rhan o gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021/22. 

Gan gydnabod yr angen cynyddol i helpu oedolion mewn gwaith i addasu i'r patrwm cyflogaeth newidiol, mae'r elusen wedi cefnogi'r buddsoddiad parhaus mewn Cyfrifon Dysgu Personol sy'n darparu cyfleoedd i ailhyfforddi ac uwchsgilio. 

Fodd bynnag, mae'r sefydliad wedi rhybuddio, gydag effaith barhaus Covid19 a'r effaith hirdymor debygol ar yr economi, bod yn rhaid i weinidogion ac yn bwysig, Llywodraeth nesaf Cymru, barhau i fuddsoddi mewn dysgu gydol oes. 

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies,

“Mae cydnabod y galw cynyddol am addysg bellach, ac am hyfforddiant a sgiliau yn ymrwymiad i’w groesawu. Bydd y buddsoddiad ymddangosiadol o £20miliwn yn y maes polisi hwn yn rhoi sicrwydd i golegau a chweched dosbarth ysgolion. Rwy’n falch bod gweinidogion yn gwrando, yn ymgysylltu ac yn bwysig, yn ymateb i’r angen i gyfateb twf y boblogaeth yn nifer y bobl ifanc sydd â buddsoddiad yn eu dyfodol.” 

Mae'r gyllideb ddrafft yn gweld cynnydd yn y cyllid a ddynodwyd i addysg ôl-16 ac yn amlinellu'r sefyllfa gyffredinol a nodwyd gan y llywodraeth. Trafodir manylion y gyllideb yn ystod yr wythnosau nesaf cyn i'r Senedd gytuno arni. Bydd her barhaus Covid19 yn rhoi straen ychwanegol ar wariant Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn debygol o gael ei gymhlethu gan Brexit heb gytundeb tebygol a diffyg unrhyw gynllun clir ar ba mor bwysig y bydd rhaglenni a ariennir gan Ewrop yn cael eu disodli. 

Daeth Mr Davies i'r casgliad,

“Mae dwy her pandemig a Brexit yn ei gwneud hi'n bwysicach nag erioed bod y sector addysg bellach yn cefnogi ei gymunedau trwy ddarparu addysg o'r radd flaenaf a hyfforddiant technegol a galwedigaethol. Mae’r cyhoeddiad yng nghyllideb ddrafft heddiw yn mynd rhywfaint o’r ffordd at ddarparu sicrwydd a byddwn yn craffu ac yn dadlau wrth i fanylion pellach ddod i’r amlwg yn dilyn gwyliau’r Nadolig.” 

Gwybodaeth Bellach

Datganiad i'r Wasg Llywodraeth Cymru 
Cyllideb i ddiogelu iechyd a swyddi, adeiladu dyfodol gwyrddach a chreu newid ar gyfer Cymru fwy cyfartal 
21 Rhagfyr 2020 

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.