Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus

Coleg y Cymoedd - SOS.jpg

Ymateb Ymgynghori

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Dyddiad Cyflwyno: 9 Tachwedd 2022

Er bod y targed i sefydliadau sector cyhoeddus gyrraedd Sero Carbon Net erbyn 2030 yn heriol, gwnaethom dynnu sylw at y ffaith bod colegau wedi ymrwymo i weithio tuag ato mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill. Pwysleisiodd colegau y defnydd o'r cwricwlwm newydd wrth wreiddio sgiliau gwyrdd o oedran ifanc. Roedd colegau hefyd yn croesawu cyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi adeiladau Sero Net, ond mae’n rhaid i gymorth fod yn barhaus wrth i’r agenda Sero Net ddod yn elfen barhaol o fewn cyllidebau colegau.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.