Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi ei fod yn sefyll lawr ar ôl 5 mlynedd

Senedd Website Banner.png

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi ei fod am adael ei swydd.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Dave Hagendyk,

“Hoffai ColegauCymru ddiolch i’r Prif Weinidog am ei arweiniad a chefnogaeth ei lywodraeth i’r sector addysg bellach, yn enwedig drwy’r heriau a gyflwynwyd i golegau yn sgil pandemig Covid. Mae wedi arwain Cymru gydag uniondeb a thosturi a dymunwn yn dda iddo ym mha bynnag beth sydd nesaf iddo.

Dylai’r Prif Weinidog nesaf groesawu addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith fel y sector a all ysgogi ein hadferiad economaidd a rhoi’r cyfle i bobl o bob oed newid eu bywydau drwy addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel.

Rhaid i hyn olygu bod gan golegau gyllideb ddigonol i ddarparu addysg bellach a phrentisiaethau i ddysgwyr a chyflogwyr a bod strategaeth addysg a hyfforddiant galwedigaethol sy’n cyd-fynd yn agos â blaenoriaethau economaidd a diwydiannol Cymru.

Er mwyn i golegau chwarae eu rhan mewn darparu’r Gymru gryfach, wyrddach a thecach yr ydym i gyd am ei gweld, mae angen y cymorth ariannol parhaus arnom i sicrhau y gallwn roi’r o ansawdd uchel y maent yn ei haeddu i ddysgwyr a bod cyflogwyr yn gallu manteisio ar y sgiliau y mae arnynt eu hangen i dyfu ar eu cyfer."

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.