Buddsoddi mewn sgiliau a gwneud y mwyaf o gyllid TVET

map.jpeg

Mynychodd pedwar deg chwech o uwch wneuthurwyr polisi, arweinwyr addysgol a rheolwyr Addysg a Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol (TVET) o Asia ac Affrica seminar polisi rhyngwladol British Council yng Nghymru yn ddiweddar. Edrychodd y seminar ar fuddsoddi mewn sgiliau a gwneud y mwyaf o gyllid TVET. 

Yn ystod yr ymweliad teithiodd cynrychiolwyr o Botswana, Ghana, Malawi, Mauritius, Moroco, Mozambique, Nepal, Pacistan, De Affrica, Swdan, a Tanzania, gyda'r bwriad o edrych ar anghenion hirdymor y diwydiant, a darparu dysgwyr ag uchelgeisiau gyrfa cryf a dilyniant. 

Fel rhan o’r seminar, rhoddodd Cynghorydd Strategol Dysgu Seiliedig ar Waith a Chyflogadwyedd ColegauCymru, Jeff Protheroe, drosolwg o’r sector addysg bellach yng Nghymru a oedd hefyd yn cynnwys cyflwyniad i gyllid TVET. Amlygodd hyn sut mae Llywodraeth Cymru yn ariannu hyfforddiant, colegau, a dysgu seiliedig ar waith (gan gynnwys yr ardoll a phrentisiaethau). 

Dros bedwar diwrnod, cymerodd y cynrychiolwyr ran mewn sesiynau trafod gwerthfawr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a Choleg y Cymoedd a hwyluswyd gan arbenigwyr o wahanol feysydd o system TVET Cymru. Cafodd y cynadleddwyr gyfle i gwrdd â staff a dysgwyr y coleg, tra’n ymweld ag amrywiaeth o gyflogwyr sy’n partneru â’r ddau goleg wrth gyflwyno hyfforddiant, gan gynnwys Awyrofod Byd-eang (Aviation Wales), Trafnidiaeth Cymru, International Centre for Aerospace Training, BBC Cymru, Aston Martin, a Chaerdav. 

Roedd y seminar hefyd yn cynnwys sesiynau wedi'u hwyluso a gynlluniwyd i gefnogi cynrychiolwyr i nodi elfennau o system TVET Cymru a allai helpu orau i lywio newid cadarnhaol yn eu systemau eu hunain er mwyn sicrhau bod cyllid TVET yn cael yr effaith fwyaf posibl. 

Gwybodaeth Bellach 

Siân Holleran, Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol 
Sian.Holleran@ColegauCymru.ac.uk  

Vicky Thomas, Swyddog Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol 
Vicky.Thomas@ColegauCymru.ac.uk  

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.