Gwahoddiad i Dendro: Monitro Gwleidyddol

CroppedNetZeropls.jpg

Cefndir 

Mae ColegauCymru yn elusen addysg sy’n hyrwyddo budd cyhoeddus addysg bellach (ab) yng Nghymru. Credwn fod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o’r radd flaenaf, a ddarperir mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac o fewn sector sy’n cefnogi’r gymuned ehangach, cyflogwyr a’r economi. Rydym hefyd yn cynnull y Fforwm Prifathrawon Addysg Bellach, sy’n cynrychioli buddiannau darparwyr addysg bellach. 

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cymorth ymarferol i'r gymuned AB. Gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ei hasiantaethau, a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i lunio polisïau sy’n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr a’u staff. ColegauCymru yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer addysg bellach yng Nghymru. 

Mae Fforwm Services Limited yn gwmni cyfyngedig preifat ac yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Golegau Cymru / Colegau Cymru Cyfyngedig. Mae’n blatfform ar gyfer sianelu gweithgarwch masnachol sy’n cynhyrchu incwm, ac sy’n ein galluogi i hwyluso digwyddiadau, hyfforddiant a chynadleddau sector-benodol. 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano 

Mae’n hollbwysig bod gan ColegauCymru ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ragorol o faterion gwleidyddol, datblygiadau a thrafodaethau sy’n digwydd yng Nghymru ar faterion sy’n ymwneud â phryderon ColegauCymru. 

Mae ColegauCymru yn ceisio contract blynyddol ar gyfer gwasanaethau monitro gwleidyddol, i gynnwys briffio rheolaidd ar: 

 • Busnes y Senedd, gan gynnwys detholiadau o'r Cyfarfod Llawn a gwaith monitro byw o ddadleuon a chwestiynau perthnasol 
 • Ymgynghoriadau ac ymchwiliadau'r Senedd 
 • Busnes pwyllgor perthnasol y Senedd gan gynnwys nodiadau manwl ar unrhyw bwyntiau berthnasol 
 • Busnes perthnasol Grwpiau Trawsbleidiol y Senedd 
 • Crynodeb, ymdriniaeth, a thrawsgrifiadau llawn o gamau Bil, ac ystyriaeth y pwyllgorau 
 • Deisebau perthnasol a gyflwynwyd ym mhroses Pwyllgor Deisebau’r Senedd 
 • Cwestiynau llafar ac ysgrifenedig pan gânt eu cyflwyno a phan gânt eu hateb 
 • Adroddiadau Llywodraeth Cymru 
 • Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru 
 • Datganiadau i'r wasg gan Lywodraeth Cymru 
 • Datganiadau ystadegol Llywodraeth Cymru 
 • Sganio'r gorwel sy'n edrych ymlaen 
 • Enwau yn crybwyll dadansoddiad 
 • Sesiynau perthnasol y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig, a datblygiadau yn Swyddfa Cymru 
 • Datganiadau i'r wasg neu gyhoeddiadau perthnasol gan bleidiau gwleidyddol 
 • Rhestrau cyswllt cyfredol ar gyfer Aelodau a staff ymchwil

Ar adegau, gall hyn hefyd gynnwys (yn ôl yr angen): 

 • Cefnogaeth digwyddiadau 
 • Cefnogaeth i gynadleddau pleidiau gwleidyddol 
 • Archwiliad o ganfyddiadau gwleidyddol 
 • Sganio'r gorwel 

Cyhoeddir y contract yn flynyddol, a bydd adnewyddu yn amodol ar wasanaeth boddhaol. 

Gofynion

Gwahoddir pawb sydd â diddordeb i gyflwyno tendr i rachel.cable@colegaucymru.ac.uk erbyn 16 Awst 2023

Yr amserlen ddangosol yw: 

 • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau 16 Awst 2023   
 • Hysbysiad o ganlyniad 4 Medi 2023
 • Dyddiad cychwyn y contract 1 Hydref 2023  

Disgwylir i gyflenwyr, fel rhan o'u cais, ddatgan unrhyw berthynas neu gysylltiad ag unigolyn neu bersonau sy'n gyflogai arwyddocaol, wedi'u hethol neu eu henwebu, yn y sefydliadau sy'n dod o fewn cwmpas y gwaith hwn.

Gwahoddiad i Dendro: Monitro Gwleidyddol

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.