Ymgynghoriad Fframwaith Pontio Cyfiawn

pexels-kampus-production-5940841.jpg

Ymateb Ymgynghori

​​​​​Llywodraeth Cymru

 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 11 Mawrth 2024 

 

Mae’r sector addysg bellach yng Nghymru ar y cyfan yn cefnogi’r uchelgeisiau beiddgar a amlinellir yng ngweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pontio Cyfiawn. Fodd bynnag, rhaid cofio bod yr unigolion sy’n debygol o gael eu gwasanaethu gan y sector yn 2050 yn amrywiol, gyda rhai unigolion sy’n edrych i ymuno â’r gweithlu ar hyn o bryd, ochr yn ochr â’r rhai sydd eisoes yn y gweithlu, angen sgilio, uwchsgilio neu ailsgilio lawer gwaith erbyn 2050.

Gwireddu Gweledigaeth mor feiddgar erbyn 2050 – yn enwedig yr uchelgais ar gyfer “cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol [. . .] yn meddu ar y sgiliau cywir ar gyfer swyddi da . . .” - yn ddibynnol iawn ar sector bywiog a chadarn heddiw - un y mae'n rhaid iddo gael adnoddau priodol i gwrdd â maint yr her sydd o'n blaenau.

Croesewir y gydnabyddiaeth a roddir i’r angen i alinio addysg â diwydiant. O ystyried y perthnasoedd cryf sy’n bodoli rhwng cyflogwyr a cholegau, mae hon yn rôl allweddol y gall y sector addysg bellach ei chwarae yn y dull ‘Tîm Cymru’ h.y. dod â diwydiant at y bwrdd. Mae ColegauCymru yn parhau i eiriol dros strategaeth addysg a hyfforddiant galwedigaethol i ddod â aliniad agosach â blaenoriaethau economaidd a diwydiannol Cymru.

Mae’r sector addysg bellach yng Nghymru yn croesawu’r ffaith mai un o’r egwyddorion arweiniol cyntaf yw “buddsoddi mewn addysg a sgiliau i gefnogi trosglwyddo i Sero Net”. Cydnabyddir bod yr egwyddorion arweiniol yn sail i gyflawni Pontio Cyfiawn yn y dyfodol, ac mae’n bwysig pwysleisio bod yn rhaid i’r sector gael adnoddau addas er mwyn darparu’r addysg a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y cyfnod pontio cyfiawn.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.