Disgwylir i academi newydd greu lleoliadau dysgu a gwaith gwych i gefnogi sgiliau allweddol ar gyfer gweithlu'r dyfodol

STEAM.jfif

Ochr yn ochr â’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles AS, roedd ColegauCymru yn falch iawn o fynychu agoriad swyddogol Academi STEAM Coleg Penybont. Bydd yr adeilad newydd cyffrous hwn yn cynnwys cyfleusterau addysgu, dysgu a chymorth ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg.

Wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru trwy'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21fed Ganrif, rydym yn ddiolchgar am eu cydnabyddiaeth glir o'r angen am gyfleusterau o'r fath i allu cyflwyno cwricwlwm yr 21fed Ganrif.

Nod STEAM yw trawsnewid profiad dysgu dysgwyr, a sicrhau eu bod yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth a gweithdai gyda thechnolegau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Dirprwy Gadeirydd ColegauCymru a Phrifathro Coleg Penybont Simon Pirotte OBE,

"Mae'r cyfleusterau hyn yn helpu i godi dyheadau, gwella'r profiad dysgu a darparu amgylchedd addysgu rhagorol lle gall ein myfyrwyr ffynnu a thyfu. Roeddem am greu lleoliadau cynhwysol lle mae ein staff a'n myfyrwyr yn teimlo ymdeimlad o falchder a pherthyn; lleoliadau lle gall pobl fod yn wirioneddol popeth y gallant fod.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies,

"Mae agor y gofod gwych hwn yn amserol ac yn angenrheidiol. Wrth inni symud ymlaen o effeithiau Brexit a phandemig Covid19, mae'n hanfodol bod gan ein colegau addysg bellach y gefnogaeth a'r cyllid priodol i ganiatáu i fyfyrwyr ffynnu a llwyddo, bydd yn ei thro yn helpu i ailadeiladu a thyfu economi Cymru.”

Parth Dysgu Torfaen

Ar yr un diwrnod, nododd aelod etholaethol Torfaen a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant Lynne Neagle AS, drosglwyddiad Parth Dysgu Torfaen i Goleg Gwent. 

Mae campws newydd Coleg Gwent wedi bod yn fenter a ysgogwyd gan gydweithrediad cryf rhwng y Coleg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a bydd yn darparu ystod o gyfleoedd addysg ôl-16 i ddysgwyr o'i leoliad ger canol tref Cwmbrân. Fel y cyfleusterau newydd ym Mhencoed, mae'r adeilad newydd hwn wedi'i wneud yn bosibl gan gronfa Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21fed Ganrif

Gwybodaeth Bellach

Coleg Penybont
Agorwyd Academi STEAM o'r radd flaenaf yn swyddogol
21 Hydref 2021 

Llywodraeth Cymru 
Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21fed ganrif
17 Gorffennaf 2019 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.