Dychwelyd i'r coleg - Grŵp newydd i fynd i'r afael â heriau dychwelyd yn ddiogel i'r campws a rheoli asesiadau dysgwyr

Apprentices working on a car.png

Mae ColegauCymru wedi dod ynghyd â Chyd-Undebau Llafur Addysg Bellach Cymru (JTUs) i sicrhau bod dysgwyr sy'n dychwelyd i'r campws, yn enwedig y rhai sy'n wynebu asesiadau technegol yn 2021, yn cael y cyfleoedd, y gefnogaeth a'r arweiniad gorau posibl i gyflawni eu potensial. 

Mae'r Gweithgor wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bob myfyriwr siawns deg ac nad yw unrhyw ddysgwr dan anfantais o ganlyniad uniongyrchol i bandemig Covid19. 

Dywedodd Is-gadeirydd ColegauCymru Simon Pirotte,

“Rydym wedi gwrando ar bryderon darlithwyr sy'n deall pa mor bwysig yw hi fod eu dysgwyr yn cwblhau eu hastudiaethau technegol. Mae sefydlu'r Gweithgor hwn yn fenter i'w chroesawu, sy'n galluogi gwneud penderfyniadau cyflym ac effeithlon mewn lleoliad addysg sy'n symud yn gyflym." 

Tasg gyntaf y Grŵp fydd gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i gynllunio ar gyfer dychwelyd ddiogel i ddysgu wyneb yn wyneb a darpariaeth briodol ar gyfer dysgu cyfunol. Rydym yn galonogol gan gyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw bod dychwelyd dysgwyr i ddarpariaeth wyneb yn wyneb yn flaenoriaeth. Rydym yn croesawu ymhellach gydnabyddiaeth y Prif Weinidog o ddysgwyr cymwysterau galwedigaethol a phwysigrwydd blaenoriaethu eu dychweliad graddol a hyblyg i'r coleg. 

Ychwanegodd Prif Weithredwr ColegauCymru Iestyn Davies,

“Bydd gweithio’n agos gyda’r undebau yn caniatáu inni ddarparu negeseuon clir i’r sector addysg bellach yma yng Nghymru - dysgwyr, staff a rhanddeiliaid eraill. Bydd y Grŵp yn canolbwyntio’n benodol ar sicrhau bod darpariaeth ar gyfer cymwysterau technegol a galwedigaethol ar flaen y gad yn y broses benderfynu.” 

Ychwanegodd Ysgrifennydd Undebau Llafur Cymru Addysg Bellach Margaret Phelan ymhellach,

“Rydym yn croesawu’r cyfle ffurfiol hwn i weithio gyda’n gilydd wrth inni barhau i lywio’r cyfnod heriol hyn. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod diogelwch dysgwyr, eu teuluoedd a staff colegau yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni a byddwn yn ymdrechu i ddarparu profiad dysgu da fel y gall pobl ifanc yn benodol symud ymlaen a symud i fyd gwaith.” 

Gwybodaeth Bellach

Datganiad i'r Wasg Llywodraeth Cymru 
“Paratoi i ailagor ysgolion yn raddol ac yn hyblyg os bydd achosion y coronafeirws yn parhau i ostwng” – Prif Weinidog Cymru 
29 Ionawr2021 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.