Dechrau rôl newydd mewn pandemig byd-eang

Mae ein Cynorthwyydd Polisi, Jon Davies, yn rhannu ei brofiadau o ddechrau swydd newydd wrth i bawb gael eu gorfodi mewn i gyfnod clo cenedlaethol. 

Wythnos yn unig yn fy rôl newydd o fewn tîm polisi Colegau Cymru, fe wnaeth Cymru blymio i mewn i gyfnod clo cenedlaethol. Yn dilyn cyfres o gyflwyniadau byr gyda'r tîm, roeddwn i'n sydyn yn gweithio wrth fwrdd fy nghegin. Rhaid cyfaddef, ychydig o wybodaeth oedd gen i am y sector addysg bellach, a llai fyth o wybodaeth am arwyddocâd y sector mewn cyd-destun cenedlaethol. Roedd fy wythnosau cyntaf yn gweithio gartref yn cynnwys ceisio deall acronymau, astudio naws ehangach addysg bellach, ac edrych ar sut roedd hyn i gyd yn cyd-fynd â chyd-destun Covid. 

Er gwaethaf prin ein bod wedi cwrdd â'm tîm newydd wyneb yn wyneb, rydym wedi defnyddio meddalwedd Microsoft Teams i gynnal cyfarfodydd rheolaidd, sesiynau taflu syniadau a chyfarfodydd dal i fyny. Mae'r sesiynau hyn wedi bod yn wych ac wedi fy helpu i ddatblygu perthnasoedd cryf a rhwydweithiau cymorth gyda'r tîm, hyd yn oed os yw pynciau sgwrsio weithiau'n crwydro i dyweli traeth a lwfans bagiau! Fodd bynnag, mae'r cyfarfodydd hyn wedi bod yn ddefnyddiol o ran fy helpu i ddod i ddeall y dirwedd addysg bellach, ac i gydnabod materion allweddol sy'n wynebu'r sector cyn ac o fewn y cyfnod heriol hwn. 

Yn rhyfeddol efallai, ynghanol hyn yr amgylchiadau, mae fy chwe mis cyntaf yn ColegauCymru wedi bod yn gynhyrchiol ac yn heriol. Rwyf wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ar draws y sefydliad. Ymhlith prosiectau eraill, rwyf wedi cynhyrchu adroddiadau ar bynciau sy'n amlinellu effaith Covid ar gontractau Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL), wedi cynhyrchu dadansoddiad meintiol o'r cynllun Erasmus+, ac wedi cynnal ymchwil i les a chwaraeon ymhlith dysgwyr coleg. Rwyf wedi cynhyrchu gwaith sydd wedi’i gyflwyno yn Fforwm y Penaethiaid, ac yn y grŵp Strategol Dysgu Seiliedig ar Waith, ac rwyf hefyd wedi cynorthwyo gydag ymchwil a ddefnyddiwyd ym Mhwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd. 

Ochr yn ochr â phrosiectau gwaith, trefnais ddigwyddiad ffitrwydd ar gyfer y tîm oll lle buom gyda'n gilydd yn cerdded/rhedeg/beicio’r pellter rhwng ein 13 coleg, 144 milltir. Cododd y digwyddiad llwyddiannus hwn dros £1,000 ar gyfer elusen Marie Curie. 
Ar y cyfan, mae fy chwe mis cyntaf yng ColegauCymru wedi bod yn gyffrous. Er bod y rôl efallai wedi bod yn wahanol i'r hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl, serch hynny mae wedi bod yn hynod heriol, craff a difyr! 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.