Partneriaeth yn darparu dêl gyflog chwalu chwyddiant i staff addysg bellach

Bydd staff colegau addysg bellach ar draws Cymru yn derbyn isafswm codiad cyflog ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol at o leiaf 2.75%. Bydd staff sy'n ymuno â'r gweithlu addysgu cymwys yn gweld cyflog yn codi 5% oherwydd bargen gyflog sy'n bosibl trwy'r dull partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, cyflogwyr ac undebau llafur.

Dywedodd Dafydd Evans, Cadeirydd Fforwm Penaethiaid a Phrif Weithredwyr ColegauCymru,

“Staff yw’r gydran allweddol i gyflwyno addysg sy’n newid bywyd myfyrwyr o bob oed. Mewn cyfnod o galedi parhaus yr ymagwedd a gymerwyd gan golegau unigol a Llywodraeth Cymru oedd sicrhau bod cydraddoldeb rhwng staff ysgolion a cholegau.”

Mae'r cytundeb cyflog a brocerwyd gan ColegauCymru, yr elusen addysg ôl-16, yn seiliedig ar egwyddorion partneriaeth gymdeithasol ac mae'n ymestyn i'r holl staff ar draws ystod eang o rolau sy'n hanfodol i redeg colegau AB yng Nghymru yn effeithiol.

Darparodd Llywodraeth Cymru £6m tuag at gyflog addysg bellach eleni, cyfraniad o 1.75% tuag at y cynnydd o 2.75%, sy’n cyfateb i’r cymorth a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogau athrawon ysgol. Sicrhawyd y gweddill trwy gyllidebau coleg.

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, “Mae ein colegau addysg uwch yn chwarae rhan bwysig mewn addysg ôl-16 mewn cymunedau, trefi a dinasoedd ledled Cymru. Mae'n hanfodol i mi felly bod staff addysg bellach yn cael yr un cyflog ag athrawon ysgol.

"Yn ddiweddar, rydym wedi cyhoeddi cynnydd o £23m yn y gyllideb Addysg Bellach ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, gan gynnwys cyllid ar gyfer chweched dosbarth a dysgu oedolion yn y gymuned. Rydym hefyd yn buddsoddi £2 miliwn ychwanegol i gynyddu'r cymorth iechyd meddwl a lles i fyfyrwyr a staff mewn sefydliadau addysg bellach."

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.