Atal iechyd gwael - gordewdra

pexels-keira-burton-6146978.jpg

Ymateb Ymgynghoriad

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 7 Mehefin 2024

Mae'r her i'r sector addysg bellach yng Nghymru wrth ystyried atal afiechyd (gordewdra) yn cyd-fynd yn agos â'r grwpiau oedran dan sylw a'r gostyngiad yn lefelau gweithgaredd. O'i gyfuno â ffactorau cymdeithasol eraill a'r pontio o'r ysgol i'r coleg, mae yna nifer o rwystrau i gweithgaredd ac o ganlyniad gwell canlyniadau iechyd Mae cyfle hefyd i Llywodraeth Cymru ganolbwyntio mwy ar ymyriadau tymor canolig gyda'r grŵp oedran hwn yn datblygu gwell iechyd ymhlith oedolion ifanc.

Byddai rhai meysydd allweddol i roi sylw iddynt yn cynnwys:

  • Ail-ymgysylltu â’r bobl ifanc hynny sydd wedi rhoi’r gorau i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ystod eu harddegau, yn enwedig menywod ifanc a merched – yn nodweddiadol rhwng 14-16 oed.
  • Mwy o gydnabyddiaeth i beryglon iechyd pobl ifanc yn “anweithgar” ac effaith hirdymor gordewdra yn y grŵp oedran hwn.
  • Defnyddio mewnwelediad o wledydd Ewropeaidd lle rhoddir mwy o werth ar addysg gorfforol a lefelau gweithgaredd corfforol rhwng 6-14 oed.
  • Cefnogi’r sector addysg bellach i adeiladu ar gyflawni prosiectau Lles Actif llwyddiannus sy’n hyrwyddo mwy o weithgarwch a gwell iechyd meddwl ymhlith dysgwyr addysg bellach.

Gwybodaeth Bellach

Jamie Adair, Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus
Jamie.Adair@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.