Myfyrwyr yn arwain y ffordd at yr etholiadau nesaf

Male learners working.jpg

Mae myfyrwyr, sy'n aml yn cael eu galw'n arweinwyr yfory, yn gweithredu heddiw trwy arwain ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr yn eu coleg.

Rebecca Deegan, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr, I Have a Voice.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gweithgarwch myfyrwyr wedi cynyddu, gydag unigolion ifanc ledled y byd yn hyrwyddo achosion sy'n amrywio o newid hinsawdd i gyfiawnder cymdeithasol. Rydym yn sianelu'r un angerdd a phenderfyniad i ymdrechion i gynyddu cofrestriad pleidleiswyr ac ymgysylltiad democrataidd. Mae ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr a arweinir gan fyfyrwyr yn dyst i'r gred bod pob llais yn bwysig a phob pleidlais yn cyfrif.

Mae pobl ifanc yn wynebu rhwystrau i gofrestru pleidleiswyr, megis diffyg gwybodaeth, prosesau cofrestru dryslyd, neu ddim ond yn teimlo wedi'u datgysylltu oddi wrth y system wleidyddol. Mae mentrau a arweinir gan fyfyrwyr yn pontio'r bylchau hyn wrth i'r myfyrwyr gael eu cefnogi i greu adnoddau sy'n gwneud y broses gofrestru ac etholiadau yn fwy hygyrch a pherthnasol i'w cyfoedion.

Un o brif amcanion ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr a arweinir gan fyfyrwyr yw addysgu cyfoedion am bwysigrwydd cyfranogiad democrataidd. Trwy ddarparu gwybodaeth am y broses etholiadol, esbonio arwyddocâd etholiadau lleol a chenedlaethol, a chwalu camsyniadau cyffredin, mae myfyrwyr yn grymuso eu cyfoedion i fod yn barod ar gyfer etholiadau.

Y tu hwnt i'r nod uniongyrchol o gofrestru pleidleiswyr, mae'r ysgogiadau hyn yn meithrin ymdeimlad o gymuned ymhlith myfyrwyr. Trwy gynnal gweithdai ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, mae myfyrwyr yn dysgu am bŵer eu lleisiau a sut y gallant fod yn asiantau dros newid yn eu cymunedau. Mae hyn yn datblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i fyfyrwyr ddod yn bleidleiswyr gydol oes, yn ddinasyddion gweithgar ac yn eiriolwyr dros ymgysylltu dinesig.

Y llynedd buom yn gweithio gyda myfyrwyr mewn 15 coleg i gofrestru bron i 3,000 o bobl ifanc. Roedd hyn yn cynnwys Myfyriwr Safon Uwch Coleg y Cymoedd: 

“Mae rhedeg yr ymgyrch cofrestru pleidleiswyr wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau gwahanol fel siarad cyhoeddus, arweinyddiaeth a threfniadaeth. Byddwn yn bendant yn argymell yr ymgyrch hon i golegau eraill gan ei fod yn cynnig llawer o fanteision i’r myfyrwyr sy’n ei redeg a’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan trwy gyflwyniadau, gweithdai, ac ati.”

Gwybodaeth Bellach

Mae  Llywodraeth Cymru yn cefnogi I Have a Voice (IHAV) i gyflwyno ei dull arloesol o gynyddu cofrestriad pleidleiswyr a chyfranogiad ymhlith pobl ifanc AM DDIM. Fel sefydliad ymgysylltu ieuenctid, maent yn hyfforddi ac yn cefnogi myfyrwyr i gyflwyno sesiynau cofrestru pleidleiswyr a gwybodaeth yn eu man addysg. Y llynedd fe wnaethon nhw gefnogi 15 o fyfyrwyr ‘Llysgenhadon Pleidleisio’ i gofrestru bron i 3,000 o bobl ifanc ac maen nhw’n awyddus i weithio gyda myfyrwyr mewn mwy o golegau eleni.

Am fwy o wybodaeth ar sut y gall eich coleg a myfyrwyr gymryd rhan cysylltwch â rebecca@ihaveavoice.org.uk 

Gadewch i ni gael pobl ifanc i bleidleisio!

Gwefan I Have a Voice 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.