pexels-c-cagnin-2007401.jpg

Mae ColegauCymru yn arwain ar ddarparu cyfleoedd datblygu ar gyfer dysgwyr a staff drwy gynllun Erasmus+ a Chynllun Turing. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i lunio'r Rhaglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol i weddu i anghenion dysgwyr addysg bellach.

Mae Cynllun Turing yn darparu cyfleoedd cyllido rhyngwladol ym myd addysg a hyfforddiant ar draws y byd. Mae'n cefnogi Prydain Fyd-eang trwy ddarparu cyfleoedd i golegau addysg bellach i brofiadau sy'n newid bywyd i astudio neu weithio dramor. Lansiwyd y rhaglen yn 2021 gan lywodraeth y DU.

Roedd cais consortiwm ColegauCymru ar gyfer cyllid Cynllun Turing yn llwyddiannus ac mae'n darparu cyfleodd i ddysgwyr addysg bellach ymgymryd â phrofiad gwaith neu dair gwaith wythnos neu brofiadau gwaith unrhyw le yn y byd. Mae'r rhaglen yn rhoi pwyslais ar ehangu cyfranogiad mewn rhaglenni symudedd tramor trwy ddarparu cyllid ychwanegol i gefnogi dysgwyr difreintiedig a/neu fregus.

Sicrhaodd ColegauCymru ychydig dros £1.4 miliwn i gefnogi 528 o ddysgwyr addysg bellach i brofi byw, gweithio a/neu astudio dramor. Byddwn yn gweithio gyda 28 o bartneriaid mewn 19 gwlad ledled y byd a fydd yn ein cefnogi i ddatblygu'r cyfleoedd hyn.

Mae'r consortiwm yn cynnwys ein holl aelodau - 13 coleg addysg bellach, gydag amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous ar gael i ddysgwyr galwedigaethol, prentisiaid yn ogystal â charfannau Safon Uwch.

Ymhlith y cyfleoedd:

  • mae dysgwyr gofal plant a chwaraeon cyfrwng Cymru sy'n teithio i Batagonia i gefnogi ysgolion sy'n cyflwyno addysg trwy gyfrwng dysgwyr Cymru
  • Dysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol yn ymweld â Cincinnati i ddarganfod mwy am Project SEARCH
  • Dysgwyr rygbi academi sy'n mynd i Seland Newydd i gael eu trochi mewn rygbi proffesiynol Amgylchedd

“Rydym yn falch bod Cynllun Turing wedi’i gyflwyno a’n cynnig cyfleoedd i ddysgwyr addysg bellach hyfforddi ac astudio ledled y byd. Rydym wedi hyrwyddo gwerth y rhaglenni symudedd hyn ar gyfer dysgwyr galwedigaethol ers amser ac rydym yn falch o weld y Cynllun yn ehangu cyfranogiad i ddysgwyr Safon Uwch a'r rhai ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.”

Sian Holleran, Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol ColegauCymru

“Mae'r 2 flynedd ddiwethaf wedi bod yn heriol i raglenni cyfnewid rhyngwladol, oherwydd effaith Brexit a phandemig Covid19, a deimlwyd yn ddifrifol ar draws ein colegau. Wrth i gyfyngiadau barhau i gael eu llacio, rydym yn aros am eglurder ar gynlluniau ar gyfer teithio dramor, fel y gallwn ddechrau cynllunio'n gadarnhaol ar gyfer y dyfodol. Mae'r cyfleoedd cyffrous hyn i gyfoethogi a gwella profiadau dysgu yn rhan allweddol o'r profiad addysg bellach.”

Ychwanegodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru Cymru

Gwybodaeth Bellach

Cynllun Turing
Rhaglen fyd-eang y DU i weithio ac astudio dramor yw Cynllun Turing. Rhaglen fyd-eang y DU i weithio ac astudio dramor yw Cynllun Turing. Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch
Ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ac Ewropeaidd Siân Holleran sydd yn arwain gwaith Cynllun Turing ar ran ColegauCymru. Cysylltwch â Siân i gael mwy o wybodaeth: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Tudalennau cysylltiedig

Erasmus+ Rhaglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol

Oeddet ti'n gwybod?

Sicrhaodd ColegauCymru ychydig dros £1.4 miliwn i gefnogi 528 o ddysgwyr addysg bellach i brofi byw, gweithio a/neu astudio dramor.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.