Dathlu cynhwysiant ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

pexels-rfstudio-3810795.jpg

Wrth i ni barhau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym yn clywed gan Lywydd Undeb Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, Fatima Lopes, wrth iddi esbonio sut mae hyrwyddo cynhwysiant yn rhan hanfodol o’i rôl wrth gefnogi llais y myfyrwyr. 

"Mae thema Diwrnod Rhyngwladol y Merched, 'Ysbrydoli Cynhwysiant,' yn atseinio'n fawr iawn gyda mi, gan fod rhan sylweddol o'm rôl fel llywydd undeb y myfyrwyr yn cylchdroi o gwmpas thema cynhwysiant. Rwy'n sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo bod yna leoedd ar eu cyfer, cyfleoedd ar gael, a bod penderfyniadau a newidiadau mawr yn ymwneud â'u haddysg yn eu cynnwys. Rwy'n cyflawni hyn trwy hyrwyddo llais cryf ar gyfer myfyrwyr, yn eu grymuso i greu clybiau a chymdeithasau eu hunain, ac yn cynrychioli eu diddordebau a'u hanghenion yn gyson ym mhopeth a wnaf. 

Rwyf wedi lansio sawl ymgyrch, gan gynnwys yr ymgyrch 'Call it Out – Atal Aflonyddu Rhywiol.' Bûm yn eiriol dros flaenoriaethau a gofynion y myfyrwyr wrth gael addysg iechyd rhywiol, a arweiniodd at sefydlu dosbarthiadau iechyd rhywiol a chlinig ar y campws. Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar ymgyrch cofrestru pleidleiswyr i gofrestru cymaint o’n myfyrwyr â phosibl cyn yr etholiad cyffredinol nesaf. 

Rwy’n falch iawn o ble rydw i nawr, rhywbeth rwy’n credu sy’n bwysig i’w gydnabod wrth edrych i’r dyfodol ac ystyried yr hyn rydw i eisiau ei gyflawni nesaf. Mae'n hawdd anghofio mai hon oedd nod roeddwn i'n anelu ato ar un adeg. Fodd bynnag, gwn y byddaf yn parhau i chwilio am gyfleoedd ar gyfer dysgu, twf a gwella sgiliau wrth symud ymlaen. Wrth wneud hynny, rwy’n gobeithio dod yn fodel rôl go iawn yn y pen draw gan fuddsoddi fy amser, fy ngwybodaeth a’m cefnogaeth yn ôl yn fy nghymuned. 

Dywedodd gwraig sy'n arbennig o ysbrydoledig i mi, Angela Davis, unwaith, 'Nid wyf bellach yn derbyn y pethau na allaf eu newid; Rwy'n newid y pethau na allaf eu derbyn.' Dyna fy nod personol, ond mae hefyd yn agwedd a welaf mewn llawer o ferched ifanc heddiw, p’un a ydynt yn ei adnabod ai peidio, ac mae hynny’n wirioneddol ysbrydoledig.” 

Fatima Lopes 
Mae Fatima yn gyn-ddysgwr Coleg Gŵyr Abertawe ac mae bellach yn gweithio yn y coleg fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr. Mae ei thaith yn cael ei hysgogi gan angerdd am feithrin cyfleoedd i feddyliau ifanc yn Abertawe a chyfrannu'n frwd at wella ei chymuned. Yn rhinwedd ei swydd fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr, mae’n ymroddedig i rymuso’r corff myfyrwyr, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a chreu amgylchedd cynhwysol sy’n annog twf a datblygiad. Mae Fatima yn ystyried ei hun yn eiriolwr cymunedol y tu hwnt i furiau’r campws, ac mae wedi ymrwymo’n ddwfn i wella’r gymuned o’i chwmpas. Mae hi'n credu yng ngrym undod ac yn cymryd rhan weithredol mewn prosiectau sy'n dod â newid cadarnhaol. 

Gwybodaeth Bellach 

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2024 
Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2024 yw 'Ysbrydoli Cynhwysiant' 
8 Mawrth 2024 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.