Dathlu gwerth addysg gydol oes

Working Wales campaign logo WELSH.png

Mae ColegauCymru yn falch iawn o gefnogi Wythnos Addysg Oedolion a gynhelir yr wythnos hon, 18 - 22 Medi 2023. Mae'r wythnos wedi'i chynllunio i ddangos effaith bwerus addysg gydol oes, hyrwyddo cyfleoedd a darpariaeth i oedolion ledled Cymru, ac i ddathlu popeth sydd gan ddysgu i gynnig. 

Gwireddu addysg gydol oes i bawb 

Credwn y dylai pawb gael mynediad a chyfle i ddysgu drwy gydol eu hoes. Mae’r sector eisoes yn gwneud cymaint, gan gyflawni ar draws ystod eang o bynciau a lefelau, gan gefnogi dysgwyr – rhai ohonynt yw’r oedolion mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, i gyflawni eu potensial. Ni ddylai dysgu fod yn rhywbeth sy’n gorffen pan fyddwn yn gadael addysg ffurfiol. 

Pwysigrwydd addysg gydol oes i Gymru 

Mae gweithlu medrus yn hanfodol i sicrhau economi Gymreig ffyniannus. Bydd addysg oedolion ac uwchsgilio yn parhau i fod yn rhan allweddol o ailadeiladu ein heconomi ar ôl Covid. Mae manteision addysg gydol oes yn amrywiol ac yn niferus – o ddarparu ymdeimlad o les, pwrpas a chyflawniad i fynd i’r afael â materion cymdeithasol fel unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae'r manteision hyn yn eu tro yn rhoi'r arfau i gymunedau ffynnu. Mae sgiliau yn helpu pobl i gael gwaith ac i wella yn y gwaith sy'n ein galluogi ni i gyd i gadw i fyny â byd sy'n newid a'n gweithleoedd sy'n trawsnewid yn gyflym. 

Dywedodd Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru, Kathryn Robson, 

"Mae’r wythnos hon yn ddathliad o sgiliau a thalentau ar draws y boblogaeth oedolion yng Nghymru ac yn darparu cyfleoedd i roi cynnig ar rywbeth newydd. 

Mae Addysg Oedolion Cymru, mewn partneriaeth â CholegauCymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru, y sector gwirfoddol a phartneriaethau addysg oedolion yn y gymuned ledled Cymru, yn falch iawn o fod yn rhan o’r gwaith unwaith eto i hyrwyddo’r cyfleoedd hyn a chreu mannau i fwynhau ac elwa o brofiadau rhyfeddol sy’n newid bywydau. profiadau dysgu. Estynnir croeso cynnes i bawb a hoffai ymuno ag un o’r nifer o ddosbarthiadau a sesiynau blasu sydd ar gael ledled Cymru yr wythnos hon. Edrychwn ymlaen at eich gweld!"

Ychwanegodd Prif Weithredwr ColegauCymru David Hagendyk, 

"Mae’r sector addysg bellach wedi bod yn hyrwyddo addysg gydol oes ers tro a’i werth nid yn unig i’r economi ond ar lefel gymdeithasol ac unigol hefyd. Rydym yn croesawu Wythnos Addysg Oedolion fel cyfle i ddathlu cyflawniadau dysgwyr ledled Cymru ac i ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod manteision dysgu."

Cymryd Rhan 

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn Wythnos Addysg Oedolion, boed hynny trwy roi cynnig ar sesiwn flasu ar sgiliau digidol, celf a chrefft, neu ymwybyddiaeth ofalgar, er enghraifft, neu ymrwymo i gwrs byr. Mae ein colegau addysg bellach wedi ymrwymo i arddangos y gorau o’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig i oedolion ledled Cymru. 

Gwybodaeth Bellach 

Cymru’n Gweithio – Newid dy stori 
Wythnos Addysg Oedolion 

Gwefan Addysg Oedolion Cymru 

Gwefan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru 

Ewch i'ch sefydliad addysg bellach lleol i ddarganfod pa gyfleoedd sydd ar gael 

Lucy Hopkins, Rheolwr Cyfathrebu 
Lucy.Hopkins@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.