Colegau Addysg Bellach Cymru yn gweithredu ar Coronavirus

Teacher facing whiteboard.jpg

O ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 ymlaen, bydd colegau yng Nghymru yn cymryd dull graddol o ddod â dysgu wyneb yn wyneb i ben o ganlyniad i Coronavirus. Bydd gwyliau'r Pasg yn parhau fel y trefnwyd gyda cholegau yn mynd ati i gefnogi dysgu parhaus yn y ffordd mwyaf addas. Mae cynlluniau cychwynnol i ailagor ar gyfer dysgu ar-lein yn unig o ddydd Llun 20 Ebrill 2020 yn cael eu hystyried ar hyn o bryd, gyda arweinwyr addysg bellach yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod gan staff a dysgwyr fynediad at dechnoleg ddigonol tra’n ceisio diogelu a sicrhau bod pob dysgwr yn parhau i gymryd rhan yn eu rhaglenni astudio.

Yn dilyn cyfarfod o holl arweinwyr y colegau, dywedodd Cadeirydd Dafydd Evans,

“Iechyd a lles dysgwyr a staff yw’r prif bryder a chyda chyfraddau heintio a hunan-ynysu cynyddol, mae’n bwysig bod pob cam posib yn cael ei gweithredu i gynnwys y firws ac i gyfyngu cysylltiadau cymdeithasol.”

Mae’r colegau’n ymwybodol o anghenion penodol rhai dysgwyr a byddant yn cynnig ‘gwasanaeth ddiogelwch’ cyn belled ag y bo modd, yn sicrhau bod y rhai sydd ei angen fwyaf yn derbyn cefnogaeth ychwanegol. Mae'r sefydliad hefyd yn gofyn i Weinidog Cymru i barhau i gynnal taliadau holl bwysig o Lwfans Cynhaliaeth Addysg, er gwaethaf y newidiadau i'r ddarpariaeth.

Heddiw mae ColegauCymru wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, yn gofyn iddi i sicrhau bod Cymwysterau Cymru a'r rheoleiddwyr perthnasol eraill yn gweithio gyda'r holl gyrff dyfarnu i ddechrau paratoadau ar gyfer symud tuag at asesiadau graddio gan athrawon, gyda blaenoriaeth ar A2 a chyrsiau graddedig eraill sy'n hanfodol i gefnogi dilyniant dysgwyr. Ychwanegodd y corff fod eglurder yn flaenoriaeth er mwyn cynyddu potensial dysgu ar-lein i'r eithaf wrth i'r flwyddyn academaidd ddirwyn i ben.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies:

"Mae Coronavirus yn codi nifer o heriau. Yn naturiol ein prif bryder yw iechyd a lles dysgwyr ac mae staff a cholegau yn cymryd pob cam posibl i amddiffyn hyn. Mae'n ddealladwy y bydd gan rai dysgwyr bryderon ynghylch asesu, dilyniant, a sut yr ymdrinnir â hyn."

“Yn yr un modd, mae angen i golegau wybod sut yr effeithir ar gyllid yng ngoleuni aflonyddwch, er enghraifft prentisiaethau yn cychwyn ac yn cwblhau, ac ystod o feysydd eraill.”

“Rydyn ni'n edrych i Lywodraeth Cymru i roi sicrwydd i golegau i'w galluogi i gefnogi nid yn unig dysgwyr a staff ond hefyd y busnesau a'r gwasanaethau hynny yn y gadwyn gyflenwi sy'n dibynnu ar y sector addysg bellach ac sy'n debygol o gael eu heffeithio'n wael gan Coronavirus. Mae colegau Addysg Bellach yn sefydliadau hanfodol mewn cymunedau ac mae’n bwysig ein bod yn ystyried y ffordd orau o gefnogi’r ‘teulu’ coleg cyfan."

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.