Cynnig Cymwysterau 14-16 Llawn

Faceless students in college grounds.jpg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: Mehefin 14, 2023

Ymatebodd ColegauCymru i ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar Y Cynnig Llawn o Gymwysterau 14 – 16. Nodwyd bod Cynnig 1: Y Gyfres Sgiliau yn gam cadarnhaol a bod ganddo'r potensial i bontio'r bwlch rhwng astudiaethau academaidd a chyflogaeth; ac yn darparu ateb priodol i ddatblygu sylfaen sgiliau ehangach ar gyfer dysgwyr. Yn ogystal â Chynnig 3: Cymwysterau Sylfaen sydd â'r potensial i roi cwricwlwm sy'n cefnogi cyflawniad a dilyniant i addysg bellach i ddysgwyr sy'n debygol o gael eu digalonni drwy ennill cymwysterau TGAU isel/dim cymwysterau TGAU.

Ar Gynnig 2: Cymwysterau Cyn-alwedigaethol, dadleuom fod y cynigion ar gyfer cyfres newydd o gymwysterau cyn-alwedigaethol yn benodol i'w cyflwyno mewn ysgolion yn bodloni'r ddarpariaeth gan staff sy'n gymwys i gyflwyno'r llwybr galwedigaethol penodol a chyda'r wybodaeth a'r arbenigedd priodol; yn ogystal â chyflwyno cyfleusterau o safon diwydiant fel bod dysgwyr yn cael profiad o ansawdd uchel ac yn gallu manteisio ar y cyfle i ddysgu'n ymarferol a chael cipolwg ar fyd gwaith.

Yn lle hynny, mae’n gyfle a gollwyd i ddatblygu llwybr cydlynol o 14-19 lle mae dysgwyr yn cael y cyfle i fanteisio ar brofiadau galwedigaethol a ddarperir gan staff addysgu arbenigol cymwys, proffesiynol deuol sydd â chyfleusterau sy’n rhoi’r profiad galwedigaethol llawn a dilysrwydd i ddysgwyr a mewnwelediad i fyd gwaith.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.