Adlewyrchu ar Dymor Hydref Cynhyrchiol

autumn2.jpeg

Wrth i wyliau'r Nadolig agosáu, mae ColegauCymru yn myfyrio ar heriau a chyflawniadau tymor yr Hydref ac yn paratoi ar gyfer 2022 prysur a chynhyrchiol.

Mae cefnogi aelodau i ymateb i'r heriau parhaus a berir gan y pandemig wedi parhau i fod yn flaenoriaeth i ColegauCymru. Wrth i ddysgwyr a staff ddychwelyd i gampysau ym mis Awst, roedd yn amlwg y byddai'r sylfeini a osodwyd trwy weithio'n agos gyda'n haelodau a chydweithwyr Llywodraeth Cymru yn rhoi sicrwydd a chefnogaeth. Fodd bynnag, nid oedd bod yn fusnes fel arfer. Mae'r ymateb cadarnhaol gan bob un o'n colegau wedi caniatáu i ddysgu parhau er gwaethaf yr ansicrwydd parhaus sydd wedi gwaethygu’n bellach yn ystod y pythefnos diwethaf, gyda dyfodiad yr amrywiad Omicron i Gymru. Mae cefnogaeth wedi cymryd sawl ffordd, o waith parhaus y Gweithgor Dychwelyd i'r Coleg i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod chwaraeon cystadleuol wedi gallu ailddechrau.  

Mae mabwysiadu ein Cynllun Corfforaethol pum mlynedd yn nodi'r sylfaen ar gyfer ein gwaith ar draws maes polisi a materion cyhoeddus, ac wrth ddatblygu rhaglenni sy'n helpu i wella canlyniadau dysgu a chyfoethogi'r profiad dysgu ar draws y sector addysg bellach. Yn dilyn newidiadau i'n tîm rydym wedi bod yn weithgar wrth recriwtio swyddi newydd ac wrth sicrhau bod y cynnig cyflogaeth yn ColegauCymru yn parhau i fod yn ddeniadol yn y cyfnod heriol hwn ar gyfer recriwtio a chadw staff. Roeddem yn arbennig o falch o ymuno â theulu cynyddol o gyflogwyr Cyflog Byw yn y sector addysg ac rydym wedi parhau i gefnogi staff wrth iddynt barhau i weithio gartref.  

Polisi a Materion Cyhoeddus  

Mae ein Tîm Polisi a Materion Cyhoeddus wedi bod yn brysur dros y pedair mis ddiwethaf. 

 • Ymgynghoriadau a Thystiolaeth y Senedd Dros y pedair mis ddiwethaf, roeddem yn falch o allu ymateb i ymgynghoriadau allweddol Pwyllgorau’r Senedd mewn perthynas â'u blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Fe wnaethom ddarparu tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd ar Fil y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, ac i Bwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, Iaith Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd ar gyfer ymchwiliad undydd i mewn i'r heriau sy'n wynebu sefydliadau sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo'r Gymraeg mewn addysg.  
 • Cyfarfodydd Allweddol Fe wnaethom hefyd gynnal cyfarfodydd gyda sawl Aelod o’r Senedd, rhai sydd newydd eu hethol a rhai’n dychwelyd, i drafod blaenoriaethau ar gyfer y sector addysg bellach.  
 • Hyrwyddo agenda Wrth-Hiliaeth Cymru Cyflawniad sylweddol i'r Elusen oedd lansio ein partneriaeth â Black FE Leadership Group. Edrychodd digwyddiadau a gefnogwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, a John Griffiths AS, ar gydraddoldeb hiliol yn y sector addysg bellach yng Nghymru a sut y gallwn gyda'n gilydd hyrwyddo a hyrwyddo agenda wrth-hiliol Cymru.  
 • Newidiadau yn y farchnad lafur a'u heffeithiau ar addysg bellach yng Nghymru Fe wnaethom ymuno ag arbenigwyr dadansoddeg y farchnad lafur Emsi Burning Glass i adolygu marchnad lafur Cymru ar ôl y pandemig a'r goblygiadau i sefydliadau addysg bellach.  
 • Argymhellion Polisi ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru Mae'r blaenoriaethau a nodwyd cyn etholiadau Mai 2021 wedi creu sylfaen gadarn i'n gwaith yn y maes hwn.  

Cyfoethogi a Gwella  

Cafwyd rhai cyflawniadau gwych gan ein Tîm Cyfoethogi a Gwella hefyd.  

 • Gaeaf Llawn Lles Sicrhawyd cyllid o £230k i uwchsgilio dysgwyr chwaraeon a gofal plant, ac i helpu i ail-gysylltu grwpiau â'r awyr agored.
 • Dychwelyd i chwaraeon cystadleuol Cefnogodd Chwaraeon ColegauCymru gystadlaethau rhanbarthol gyda thua 800 o ddysgwyr yn cystadlu o 17 campws ar draws 12 coleg. 
 • Cymraeg Gwaith Erbyn hyn mae bron i 500 o staff addysg bellach wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun, gyda 223 o'r rheini wedi'u cofrestru ar fodiwlau hunan-astudio newydd y Ganolfan. Cynhaliwyd digwyddiad Dathlu a Datblygu i gydnabod Cymraeg Gwaith yn addysg bellach, sydd bellach yn ei bumed cylch. 
 • Ymgynghoriad ILEP Buom yn gweithio gyda phob sefydliad addysg bellach ar ymgynghoriad newydd Rhaglen Gyfnewid Dysgu Ryngwladol Llywodraeth Cymru (ILEP).  
 • Strategaeth Ryngwladol Sefydlwyd grŵp newydd i ddatblygu Strategaeth Ryngwladol ar gyfer y sector.  
 • Digwyddiadau Dysgwrdd Cynhaliwyd dau ddigwyddiad Dysgwrdd ar-lein llwyddiannus a gefnogwyd gan y Rhwydwaith Addysgu a Dysgu ym mis Hydref a mis Rhagfyr.  
 • Cefnogaeth i gydweithwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyhoeddwyd tri phodlediad i gefnogi trawsnewid ADY. Hefyd cyflwynwyd rhaglen hyfforddi wedi'i thargedu i staff addysg bellach i baratoi ar gyfer gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).  

Edrych Ymlaen  

Wrth i ni edrych ymlaen at y Flwyddyn Newydd, a chyda ansicrwydd parhaus y pandemig, mae ColegauCymru wedi ymrwymo i barhau i gefnogi ein haelodau a chanolbwyntio ar flaenoriaethau allweddol.  

 • Byddwn yn parhau i weithio gydag aelodau i sicrhau bod lles dysgwyr a staff wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau. 
 • Byddwn hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau cyllid digonol i golegau barhau i fynd i'r afael â'r heriau a wynebir gan Covid19 ac i ddarparu setliad ariannol gwydn ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. 
 • Ymhellach, byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus i staff, i'w cefnogi i gyflawni mwy fyth i'r sector a'n dysgwyr. 
 • Byddwn hefyd yn darparu cefnogaeth ac arweiniad strategol wrth i ni edrych ymlaen at groesawu dau aelod uwch o staff newydd i swyddi ym meysydd dysgu yn y gwaith, cyflogadwyedd ac ymatebolrwydd cyflogwyr, ac mewn cysylltiadau cyflogaeth a'r contractau cyffredin. 

Diolch! 

Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gawsom unwaith eto gan ein rhanddeiliaid yn ystod tymor yr hydref. Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda chi i gyd yn 2022. Yn y cyfamser, rydyn ni'n dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.